Najsłynniejsze zamki w Polsce

1
3757

Wszystkie zamki są olbrzymimi atrakcjami turystycznymi. Tych znajdujących się w Polsce są setki. Potężne i niewielkie, średniowieczne i znacznie nowsze, zrujnowane i odbudowane, państwowe oraz znajdujące się w rękach prywatnych, udostępnione do zwiedzania, a także takie zamknięte na cztery spusty. Poniżej przedstawimy Wam najciekawsze z nich.

Zamek w Lipowcu

zamek-lipowiec-wakacyjnyklimatpl

Dawny zamek biskupów krakowskich, zachowany w formie zakonserwowanej ruiny, zlokalizowany na wapiennym wzgórzu (362 m n.p.m.) o tej samej nazwie, będącym częścią tzw. Grzbietu Tenczyńskiego, na terenie rezerwatu przyrody „Lipowiec”, w sąsiedztwie wsi Wygiełzów i Babice. Jedna z atrakcji turystycznych powiatu chrzanowskiego (województwo małopolskie).

Zamek Ogrodzieniec

Ruiny średniowiecznego zamku leżącego w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wzniesionego w XIV-XV wieku przez ród Włodków Sulimczyków, później przebudowywanego. Zamek leży na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej wznoszącej się na 515,5 m n.p.m. Ruiny leżą na „Szlaku Orlich Gniazd”; są udostępnione do zwiedzania.

Ogrodzieniec_zamek_wakacyjnyklimatpl

Ze względu na swoją nazwę, większość turystów błędnie twierdzi, iż jest on położony w miejscowości Ogrodzieniec. Naprawdę znajduje się we wsi Podzamcze, około 2 km na wschód od Ogrodzieńca.

www.zamek-ogrodzieniec.pl

 

Zamek w Ząbkowicach Śląskich

Re­ne­san­so­wa bu­dow­la wznie­sio­na w la­tach 1522–1532 na miej­scu go­tyc­kie­go zamku obron­ne­go. Po oblężeniach, szturmach i zniszczeniach w następnych wiekach został ostatecznie opuszczony w 1728, a stan jego jeszcze pogorszył pożar z 1784. W okresie międzywojennym na zamku działało muzeum regionalne i schronisko turystyczne. Obecnie jest utrzymywany i konserwowany jako tzw. trwała ruina.

Zamek_w_Ząbkowicach_Śląskich_-_wakacyjnyklimat-pl

W grudniu 2013 r. zakończył się II etap prac remontowych, obejmujących zabezpieczenie korony murów skrzydła wschodniego i południowego oraz zabezpieczenie południowo-wschodniej bastei.

Zamek w Grodnie

zamek-grodno-polska-wakacyjnyklimat-pl

Zamek położony jest południowej części Gór Wałbrzyskich na szczycie góry Choina (450 m n.p.m.) wznoszącej się nad lewym brzegiem Bystrzycy. Dolina tej rzeki, zwana kiedyś Śląską Doliną, stanowi naturalną granicę między Górami Sowimi i położonymi na zachód od nich Górami Wałbrzyskimi. Czytaj dalej…

www.grodnozamek.pl

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim

Zamek w Ka­mień­cu Ząb­ko­wic­kim wraz ze 120-hek­ta­ro­wym par­kiem po­wstał w XIX wieku. Jest on nie­wąt­pli­wie ar­chi­tek­to­nicz­ną perłą na skalę eu­ro­pej­ską. To ol­brzy­mi obiekt o po­wierzch­ni ponad 90 ty­się­cy me­trów kwa­dra­to­wych. gó­ru­ją­cy nad oko­li­cą. Zamek i park są dzie­łem Ma­rian­ny Orań­skiej, kró­lew­ny ni­der­landz­kiej. Za­rów­no hi­sto­ria jej życia, jak i po­wsta­nia pa­ła­cu w Ka­mień­cu na­le­żą do naj­barw­niej­szych w XIX-wiecz­nej Eu­ro­pie.

Kamieniec_Ząbkowicki_wakacyjnyklimat-pl

Pałac otoczony jest murem, w którego narożnikach znajdują się cztery pary okrągłych baszt. Od strony północno-zachodniej umieszczono w ciągu murów wozownie, a od strony południowo-wschodniej – stajnie.

Podczas II wojny światowej Niemcy urządzili tutaj magazyn przejściowy dla zwożonych z całego Śląska dzieł sztuki. Np. zbiory i archiwalia z Wrocławia rozlokowano w pałacu, w ujeżdżalni, oraz w pobliskim kościele i zabudowaniach parafialnych. Po 1945 wyposażenie pałacu zostało wywiezione bądź zdewastowane, w lutym 1946 cały kompleks spłonął, prawdopodobnie podpalony przez żołnierzy radzieckich. Część marmurów z pałacu użyto przy budowie Sali Kongresowej w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.

W 1984 pałac został wydzierżawiony prywatnemu przedsiębiorcy, Włodzimierzowi Sobiechowi. Obiekt był rekonstruowany od końca lat 80. aż do śmierci p. Sobiecha w sierpniu 2010[5]. W sierpniu 2012 roku po zakończeniu postępowania po zmarłym dzierżawcy pałac i przyległe grunty stały się ponownie własnością gminy, która rozpoczęła remont obiektu. Od 1 maja 2013 roku pałac został ponownie udostępniony dla zwiedzających.

Strona www gminy: www.kamzab.pl

Zamek Krzyżacki w Toruniu

Naj­wcze­śniej­szy zamek krzy­żac­ki na ziemi cheł­miń­skiej, zbu­do­wa­ny na pla­nie pod­ko­wy, pre­zen­tu­je wcześniej­szą formę roz­wo­ju zam­ków krzy­żac­kich, jesz­cze przed usta­le­niem się ty­po­we­go zamku zamku konwentualnego w po­sta­ci re­gu­lar­ne­go czwo­ro­bo­ku.

Torun_zamek_krzyzacki_wakacyjnyklimat-pl

Dzi­siaj zamek, za­kon­ser­wo­wa­ny jako trwa­ła ruina, służy celom tu­ry­stycz­nym i dy­dak­tycz­nym. Poza wy­ciecz­ka­mi or­ga­ni­zo­wa­ne są tutaj także fe­sti­wa­le ulicz­ne.

W okre­sie no­wo­żyt­nym teren zam­ko­wy był wy­ko­rzy­sty­wa­ny jako ba­stion oraz wy­sy­pi­sko śmie­ci. Do­pie­ro w 1966 roku ruiny zamku upo­rząd­ko­wa­no, od­sła­nia­jąc za­cho­wa­ne do wy­so­ko­ści ok. 1,5 m mury par­te­ru. Od­na­le­zio­ne wtedy de­ta­le ar­chi­tek­to­nicz­ne (ma­swer­ki, zwor­ni­ki) zna­la­zły się w pod­zie­miach zamku oraz w zbio­rach Mu­zeum Okrę­go­we­go w To­ru­niu.

Z bu­dyn­ków zamku głów­ne­go do dzi­siaj za­cho­wa­ła się wieża ustę­po­wa (gda­ni­sko) wraz z pro­wa­dzą­cym do niej gan­kiem, fosa, dolne par­tie murów par­te­ru i ośmio­bocz­nej wieży i piw­ni­ce. Na te­re­nie przed­zam­cza za­cho­wa­ły się bu­dyn­ki zwią­za­ne z zam­kiem – dawny szpi­tal (czę­ścio­wo zbu­rzo­ny w końcu XIX w.) i młyn górny, a także znacz­ne od­cin­ki murów przed­zam­cza z kil­ko­ma bra­ma­mi (w tym m.in. Młyń­ską i Men­ni­czą).

Strona www: www.ckzamek.torun.pl

Zamek w Malborku

Zamek w Malborku wznoszony był w kilku etapach od 3 ćw. XIII w. do poł. XV w. przez zakon krzyżacki. W latach 1309–1457 był siedzibą wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i władz Prus Zakonnych, a w latach 1457–1772 rezydencją królów Polski. W 1949 został wpisany do rejestru zabytków, w roku 1994 uznany za pomnik historii. W 1997 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w 1961 stał się siedzibą Muzeum Zamkowego w Malborku.

Panorama_of_Malbork_Castle,_wakacyjnyklimat-pl

Zespół zamkowy w Malborku obejmuje:

  • Zamek Wysoki, czworoboczny, z dziedzińcem otoczonym krużgankiem, kościołem Najświętszej Maryi Panny z kaplicą grobową św. Anny, gdaniskiem, wieżami Kleszą i Wróblą
  • Zamek Średni, wzniesiony w miejscu byłego przedzamcza, trójboczny, z rozległym dziedzińcem otwartym ku Zamkowi Wysokiemu (oddzielonym od niego murem i fosą), z kaplicą św. Bartłomieja, Wielką Komturią, Infirmerią, Wielkim Refektarzem, Pałacem Wielkich Mistrzów, Refektarzem Letnim, Refektarzem Zimowym, wieżą Kurzą Nogą
  • Zamek Niski (Przedzamcze), z Karwanem, kaplicą św. Wawrzyńca oraz szeregiem zabudowań gospodarczych.

Zamek w Malborku jest jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno-rezydencyjnej w Europie.

Czytaj dalej…

Strona www: www.zamek.malbork.pl

Zamek Książ

Zespół rezydencjalny znajdujący się w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 w dzielnicy Książ, na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Jego niewielka część, w tym znajdujący się w części centralnej zamek piastowski, jest udostępniona zwiedzającym.

Ksiaz_-_zamek_wakacyjnyklimat-pl

Został wybudowany w latach 1288–1292 przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego, na miejscu dawnego grodu.

Wnętrza dzisiejszego zamku różnią się zdecydowanie od bogatych wnętrz z czasów dawnych właścicieli – Hochbergów. Dziś komnat Książa nie zdobią już cenne gobeliny, nie ma bogatych zbiorów porcelany chińskiej, ani portretów rodziny książęcej w złoconych ramach. Zniknęły wytworne, niezwykle wartościowe meble, dzieła sztuki o wysokiej wartości artystycznej., gromadzone od setek lat zbiory muzealne. Komnaty, halle, gabinety i salony zdobione niegdyś malarstwem mistrzów, dziś sprawiają wrażenie surowych.

Strona www: www.ksiaz.walbrzych.pl

Zamek Gniew

Zamek w Gnie­wie to naj­po­tęż­niej­sza twier­dza Za­ko­nu Krzy­żac­kie­go na lewym brze­gu Wisły. Zbu­do­wa­na na prze­ło­mie XIII i XIV wieku była domem kom­tu­rów krzy­żac­kich, a w cza­sach pol­skich sie­dzi­bą sta­ro­stów. W wieku XIX, wie­lo­krot­nie prze­bu­do­wy­wa­ny (spi­chlerz, wię­zie­nie), osta­tecz­nie spło­nął w Wiel­kim Po­ża­rze w 1921 roku.
zamek-w-Gniewie-wakacyjnyklimat-pl
W la­tach 1968-1974 Za­kła­dy Me­cha­ni­zmów Okrę­to­wych „FAMA” w Gnie­wie roz­po­czę­ły I etap od­bu­do­wy zamku za­koń­czo­ny uło­że­niem stro­pów nad ostat­nią kon­dy­gna­cją, wy­ko­na­niem kon­struk­cji dachu i jego pokry­cia da­chów­ką ce­ra­micz­ną. W roku 1992 Urząd Mia­sta i Gminy w Gnie­wie w ra­mach robót pu­blicz­nych roz­po­czął II etap od­bu­do­wy zamku po­le­ga­ją­cy na wy­ko­na­niu stro­pów w skrzy­dłach za­chod­nim i wschod­nim, ad­ap­ta­cji wnętrz wraz z re­kon­struk­cją ka­pli­cy oraz za­go­spo­da­ro­wa­niem tu­ry­stycz­nym Wzgó­rza Zam­ko­we­go.

Strona www: www.zamek-gniew.pl

Zamek w Kwidzynie

Zamek zaczęto budować ok. 1233, ukończono w drugiej połowie XIV w. Skrzydła południowe i wschodnie zostały rozebrane w końcu XVIII w., od tego czasu wnętrza kilkakrotnie przebudowywano na potrzeby urzędów, a w latach 1855-1875 budowlę poddano rekonstrukcji. Obecnie mieści się tutaj muzeum.

Zamek-w-Kwidzynie_wakacyjnyklimat-pl

Cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem zamku jest naj­więk­sza na te­re­nie pań­stwa krzy­żac­kie­go wieża sa­ni­tar­no-obron­na gda­ni­sko – usy­tu­owa­na w od­le­gło­ści 55 me­trów od za­chod­nie­go skrzy­dła zamku na naj­niż­szych te­ra­sach do­li­ny wi­śla­nej. Gda­ni­sko jest po­łą­czo­ne z głów­nym kor­pu­sem zamku naj­dłuż­szym na świe­cie gan­kiem wspar­tym na pię­ciu wy­so­kich ar­ka­dach o wy­so­ko­ści kil­ku­na­stu me­trów. Od pół­no­cy znaj­du­je się wieża stu­dzien­na po­łą­czo­na dwie­ma ar­ka­da­mi z zam­kiem, po­tocz­nie na­zy­wa­na małym gda­ni­skiem.

Strona www: zamek.kwidzyn.pl

Zamek w Rabsztynie

Zamek rycerski obecnie w stanie ruiny, w miejscowości Rabsztyn, na Szlaku Orlich Gniazd.

Ruiny_zamku_Rabsztyn_wakacyjnyklimat-pl

U pod­nó­ża góry, na któ­rej wzno­si się śre­dnio­wiecz­ny zamek, znaj­du­ją się frag­men­ty re­ne­san­so­we­go pa­ła­cu zbu­do­wa­ne­go w XVII wieku jako zamek dolny.

U pod­nó­ża zamku gór­ne­go po­wstał zamek dolny z trój­skrzy­dło­wym pa­ła­cem o dwóch kon­dy­gna­cjach, w któ­rym było 40 pokoi. Ca­łość od­dzie­lo­na była od resz­ty wzgó­rza głę­bo­ką fosą.

W cza­sie po­to­pu wy­co­fu­ją­ce się woj­ska szwedz­kie splą­dro­wa­ły i znisz­czy­ły zamek, któ­re­go już nie odbudowano. Czę­ścio­wo był jesz­cze uży­wa­ny do po­cząt­ków XIX wieku, potem zo­stał opusz­czo­ny. W dru­giej po­ło­wie XIX w. po­szu­ki­wa­cze skar­bów wy­sa­dzi­li je­dy­ną za­cho­wa­ną część zamku – basz­tę oraz mury zamku dol­ne­go.
Na zamku od­by­wa­ją się co­rocz­ne tur­nie­je ry­cer­skie. Po trwa­ją­cej kilka lat czę­ścio­wej re­kon­struk­cji zamku, w 2009 roku od­da­no do użyt­ku wieżę straż­ni­czą i bramę głów­na.

Zamek Kamieniec

Ruiny go­tyc­kiej XIV-wiecz­nej, roz­bu­do­wa­nej w stylu re­ne­san­so­wym w XVI wieku bu­dow­li na po­gra­ni­czu Kor­czy­ny i Od­rzy­ko­nia.

Odrzykon_zamek_Kamieniec_wakacyjnyklimat-pl

Obec­nie le­piej za­cho­wa­na jest część wschod­nia i tam znaj­du­je się wej­ście na teren daw­ne­go za­mczy­ska. Wi­docz­ne są po­zo­sta­ło­ści bu­dyn­ków miesz­kal­nych i ka­pli­cy. W tej czę­ści za­byt­ku mie­ści się małe mu­zeum urzą­dzo­ne przez pa­sjo­na­ta zamku i ko­lek­cjo­ne­ra An­drze­ja Koł­de­ra. Wśród eks­po­na­tów są mi­li­ta­ria z daw­ne­go ar­se­na­łu zam­ko­we­go i pa­miąt­ki po ko­lej­nych wła­ści­cie­lach, a także XIV-wiecz­ny herb z drzwi zam­ko­wych.

Zamek Owiesno

Na początku XIV wieku w okolicy opuszczonego grodu obronnego zbudowano zamek rycerski rodu Pogorzelów (von Pogarell). Budowlę wzniesiono na planie zbliżonym do koła o średnicy 30 m. Zamek posiadał okrągły dziedziniec i kwadratową wieżę, a całość była otoczona kamiennym murem i fosą. Zamek pełnił rolę siedziby rodu aż do 1797 roku, kiedy to miejscowe dobra przeszły na własność rodziny von Seidlitz.

Owiesno_-_zamek_wakacyjnyklimat-pl

Zamek w pierwszej połowie XVII i XVIII wieku został przebudowany na barokową rezydencję. Podwyższono wówczas mury, a wieża została powiększona o ośmioboczną nadbudówkę. Przebudowy te, a także kolejna, przeprowadzona w drugiej połowie XIX wieku, istotnie zmieniły wygląd budowli, zachowując jednak jej pierwotny, obronny układ. Zamek był zamieszkiwany przez von Seidlitzów do II wojny światowej. Odebrany w 1945 r. przez polską komunistyczną administrację, podzielił powojenne losy wielu innych rezydencji dolnośląskiej szlachty.

Unikalna w swojej formie budowla, która w dobrym stanie przetrwała lata wojny, od lat pięćdziesiątych XX wieku pozbawiona została elementarnej opieki i w szybkim tempie zaczęła przeistaczać się w ruinę.

W 1964 roku zawaliła się wieża. Z dawnego zamku obejmującego cylindryczną wieżę i kamienne mury obwodowe pozostały do dziś jedynie fragmenty ścian z barokowym portalem, nad którym znajduje się medalion z męską i damską głową oraz napisem „Nec Vita Nec Mors Separabit” (Nic nie oddzieli życia od śmierci).

Zamek Królewski w Warszawie

Barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym 4. Pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne.

Pierwotnie był rezydencją książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedzibą władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu).

Warsaw_Royal_Castle_wakacyjnyklimat-pl

W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. W latach 1920–1922 siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1926–1939 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944.

W 1965 ocalałe fragmenty zamku oraz Bibliotekę Królewską, pałac Pod Blachą i Arkady Kubickiego wpisano do rejestru zabytków. Rekonstrukcją zamku przeprowadzoną w latach 1971–1984 kierował Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1979 w zamku utworzono muzeum, powołując państwową instytucję kultury Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej, od 2014 działającej pod nazwą Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. W 1980 Zamek Królewski wraz ze Starym Miastem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w 1994 wraz z historycznym zespołem miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem Królewskim został uznany za pomnik historii.

www.zamek-krolewski.pl

Zamek w Bytowie

W 1390 roku Krzyżacy zaczęli budować w Bytowie murowany zamek na wzniesieniu w południowo-wschodniej części miasta. Właściwe prace budowlane przeprowadzono jednak w latach 1398-1406 pod kierunkiem Mikołaja Fellensteina. Zamek wzniesiono na planie prostokąta o wymiarach 49×70 metrów. W narożach powstały 3 okrągłe i jedna kwadratowa wieża. Przy skrzydle północno-zachodnim postawiono trzypiętrowy, podpiwniczony dom mieszkalny. W budynku tym znajdowały się najważniejsze pomieszczenia, takie jak refektarz, kaplica i mieszkanie prokuratora. Na najwyższej kondygnacji mieściły się magazyny.

Zamek_w_bytowie_wakacyjnyklimat-pl

W 1410 został opanowany przez wojska Władysława Jagiełły, lecz zwrócono go Krzyżakom po I pokoju toruńskim.

Obecnie mają tutaj swoją sie­dzi­bę By­tow­skie Cen­trum Kul­tu­ry, Mu­zeum Za­chod­nio-Ka­szub­skie, brac­twa ry­cer­skie, bi­blio­te­ki: miej­ska i pe­da­go­gicz­na oraz hotel.

Strona www: zamekbytowski.pl

Zamek Królewski na Wawelu

Rezydencja królewska o charakterze zabytkowym, mieszcząca się na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie.

Zamek był na przestrzeni wieków wielokrotnie rozbudowywany i odnawiany. Liczne pożary, grabieże i przemarsze obcych wojsk, połączone z niszczeniem rezydencji, powodowały, iż obiekt wielokrotnie odbudowywano w nowych stylach architektonicznych oraz remontowano jego szatę zewnętrzną, a także przekształcano i zmieniano wygląd i wyposażenie wnętrz.

Kraków_-_Wawel_wakacyjnyklimat-pl

Zamek jest dwupiętrową budowlą z trzema skrzydłami (z pomieszczeniami) oraz jednym parawanowym (od południa). Jego szata zewnętrzna, jak i wnętrza mają charakter renesansowy, barokowy, a także częściowo klasycystyczny. Posiada dziedziniec z krużgankami arkadowymi, bramę wjazdową i pięć wież mieszkalnych.

Po opuszczeniu zamku przez wojska austriackie w 1905 r. usunięto przeróbki budowli na koszary. Zniszczone fragmenty zastąpiono nowymi (np. kapitele kolumn na dziedzińcu wewnętrznym), a z odnalezionych elementów uzupełniono zniszczone obramienia okienne i drzwiowe. W skrzydle północnym ściany wyłożono kurdybanami z zamku w Moritzburgu, zakupionymi od wiedeńskiego antykwariusza Szymona Szwarca, zaś sufity pokryto nowymi plafonami, wzorując się na plafonach z zamku w Podhorcach oraz wstawiając obrazy współczesnych malarzy. W salach skrzydła wschodniego sufity ozdobiono nowymi stropami kasetonowymi (głównie II piętro), a fryzy uzupełniono lub namalowano nowe. W miejsca niezachowanych renesansowych pieców kaflowych wstawiono XVIII-wieczne piece z zamku w Wiśniowu na Wołyniu. Na dodatek jeszcze pod koniec XIX wieku, w związku z przekazaniem budynku cesarzowi Franciszkowi Józefowi I, Jan Matejko przekazał do rezydencji w 1882 r. obraz Hołd pruski. Gromadzenie eksponatów muzealnych odbywało się drogą darów, zakupów i depozytów, co trwa do dnia dzisiejszego. Zbiory uporządkowano według planów opracowanych przez dra Jerzego Szablowskiego, przy współpracy Adama Młodzianowskiego.

Strona www: www.wawel.krakow.pl

Zamek Kró­lew­ski w Nie­po­ło­mi­cach

Gotycki zamek królewski z połowy XIV wieku przebudowany w stylu renesansowym znajdujący się w centrum Niepołomic.

Niepolomice-zamek_wakacyjnyklimat-pl

Ten obszerny zamek nazywany jest „drugim Wawelem”. Został wybudowany z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego na skarpie pradoliny Wisły. Miał pełnić również funkcje obronne. Wyruszały z niego wyprawy myśliwskie do pobliskiej Puszczy Niepołomickiej. Zamek składał się z trzech wież, budynków w skrzydle południowym i wschodnim oraz murów kurtynowych wokół dziedzińca. Równolegle powstała osada Niepołomice, mająca pełnić funkcje usługowe dla zamku i dworu.

Przez wieki zamek był re­zy­den­cją kró­lów pol­skich. Obec­nie zamek otwar­ty jest dla gości i tu­ry­stów. Mie­ści się w nim także hotel i cen­trum kon­fe­ren­cyj­ne. W kom­na­tach zam­ko­wych po­wsta­je Mu­zeum Przy­rod­ni­cze wy­ko­rzy­stu­ją­ce eks­po­na­ty my­śliw­skie i ło­wiec­kie oraz zbio­ry Wło­dzi­mie­rza Pu­chal­skie­go. Cen­trum Kul­tu­ry „Zamek” or­ga­ni­zu­je re­ci­ta­le, kon­cer­ty, spek­ta­kle, po­ka­zy ry­cer­skie, wy­sta­wy. W zamku ma swoją sie­dzi­bę chór To­wa­rzy­stwa Mi­ło­śni­ków Mu­zy­ki i Śpie­wu w Nie­po­ło­mi­cach „Can­ta­ta”.

Strona www: www.muzeum.niepolomice.pl

Zamek w Golubiu-Dobrzynie

W miejscu obecnego zamku znajdował się drewniany gród strzegący przejścia przez rzekę Drwęcę. Na drodze wymiany, znalazł się on w rękach Krzyżackich. W latach 1296 – 1306 wybudowali oni mury obwodowe, natomiast piękny, renesansowy kształt nadała mu Anna Wazówna, siostra Zygmunta III.

Zamek słynie z odbywających się co roku, Międzynarodowym Turniejom Rycerskim i Sylwestrowych Balów Sław.

www.zamekgolub.pl

Zamek w Czorsz­ty­nie

Ruiny go­tyc­kie­go zamku z XIV wieku, po­ło­żo­ne na wzgó­rzu nad Du­naj­cem w gra­ni­cach Pie­niń­skie­go Parku Na­ro­do­we­go.

Czorsztyn_zamek_wakacyjnyklimat-pl

Od 1996 roku zamek jest udo­stęp­nio­ny do zwie­dza­nia. Za­cho­wa­ne są i czę­ścio­wo utrwa­lo­ne ruiny zamku śred­nie­go i gór­ne­go, re­ne­san­so­wa basz­ta Ba­ra­now­skie­go i Zie­le­niec.

Doj­ście z par­kin­gu do zamku szla­kiem zie­lo­nym (5 min.). Obec­nie zamek jest pod opie­ką Pie­niń­skie­go Parku Na­ro­do­we­go.

Zamek w Niedzicy

Zamek Du­na­jec – śre­dnio­wiecz­na wa­row­nia znaj­du­ją­ca się na pra­wym brze­gu Zbior­ni­ka Czorsz­tyń­skie­go we wsi Nie­dzi­ca-Za­mek, na ob­sza­rze Pol­skie­go Spi­sza lub Za­ma­gu­rza (Pie­ni­ny Spi­skie).

Niedzica_zamek_wakacyjnyklimat-pl

Zamek zo­stał wznie­sio­ny naj­praw­do­po­dob­niej w po­cząt­kach XIV w. przez wę­gier­skie­go ko­lo­ni­za­to­ra ziem gra­nicz­nych Ry­kol­fa Be­rze­vi­cze­go ze Strą­żek, praw­do­po­dob­nie na miej­scu wcze­śniej­szej bu­dow­li obron­nej.

Dzi­siaj zamek speł­nia funk­cje mu­ze­al­no-ho­te­lo­wo-ga­stro­no­micz­ne, będąc jedną z naj­więk­szych atrak­cji hi­sto­rycz­nych po­łu­dnio­wej czę­ści wo­je­wódz­twa ma­ło­pol­skie­go. Do zamku pro­wa­dzi „aleja”. Za bramą wej­ścio­wą i sie­nią znaj­du­je się dzie­dzi­niec zamku dol­ne­go. W ob­rę­bie tej czę­ści zamku miesz­czą się po­ko­je go­ścin­ne, ka­wiar­nia, a w daw­nej sali ba­lo­wej re­stau­ra­cja.