Końcówka 2014 roku, to wcale nie jest za wczesna pora na szukanie pomysłów na przyszłoroczny urlop. Z pomocą nam przyjdzie lista “Best in Travel 2015” czyli miejsc, które najbardziej warto odwiedzić w przyszłym roku, sporządzona przez Lonely Planet’s.

Top 10 państw na 2015
Najciekawszym krajem do odwiedzin w 2015 roku jest Singapur ze względu na Złoty Jubileusz. Singapur uzyskał niepodległość 1965 r., a więc w 2015 r. przypadnie 50-lecie tego wydarzenia. Zostanie ono uświetnione szeregiem imprez, a samo stanie się pretekstem do odwiedzin w kraju, który w ciągu tych 50 lat przeżył niezwykły boom ekonomiczny i turystyczny. To również okazja do obejrzenia historycznego dziedzictwa Singapuru zagubionego pośród zaskakującej, nowoczesnej architektury, m.in. Marina Bay Sands.
Singapore_top2015-wakacyjnyklimatpl-
 1. Singapur
 2. Namibia
 3. Litwa
 4. Nikaragua
 5. Irlandia
 6. Kongo (Republika Konga)
 7. Serbia
 8. Filipiny
 9. St. Lucia
 10. Maroko
TOP 10 re­gio­nów na 2015
Pół­wy­sep Gal­li­po­li w za­chod­niej Tur­cji leży u wej­ścia do cie­śni­ny Dar­da­ne­le pro­wa­dzą­cej z Morza Egej­skie­go na Morze Mar­ma­ra. W hi­sto­rii za­sły­nął jako miej­sce jed­nej z naj­więk­szych bitew I wojny świa­to­wej, w któ­rej – po ponad pół roku – pań­stwa en­ten­ty prze­gra­ły z woj­ska­mi Im­pe­rium Osmań­skie­go. To miej­sce szcze­gól­ne zwłasz­cza dla Au­stra­lij­czy­ków i No­wo­ze­land­czy­ków, któ­rych ty­sią­ce żoł­nie­rzy po­le­gły w Tur­cji. Gal­li­po­li spo­dzie­wa się wielu gości wła­śnie z An­ty­po­dów, któ­rzy w marcu i kwiet­niu 2015 r. przy­ja­dą uho­no­ro­wać pa­mięć po­le­głych pod­czas walk. Na zdję­ciu znaj­du­je się za­to­ka ANZAC (Au­stra­lian and New Ze­aland Army Corps) – miej­sce lą­do­wa­nia wojsk sprzy­mie­rzo­nych.
Gallipoli-top2015-wakacyjnyklimatpl-
 1. Gal­li­po­li, Tur­cja
 2. 2. PN Rocky Mo­un­ta­in, USA
 3. To­le­do, Hisz­pa­nia
 4. Ta­sma­nia, Au­stra­lia
 5. Ark­ty­ka, Nor­we­gia
 6. Khum­bu, Nepal
 7. Ka­nion Cop­per, Mek­syk
 8. Flo­res, In­do­ne­zja
 9. Pu­sty­nia Ata­ka­ma, Chile
 10. Makau, Chiny
TOP 10 miast na 2015
Numer jeden wśród mia­st może wy­da­wać się mało in­te­re­su­ją­cy, ale w 2015 r. Wa­szyng­ton bę­dzie ob­cho­dził 150. rocz­ni­cę za­bój­stwa Abra­ha­ma Lin­col­na. Wy­sta­wio­ne dla zwie­dza­ją­cych zo­sta­ną m.​in. pi­sto­let, z któ­re­go padł śmier­tel­ny strzał i słyn­ny ka­pe­lusz ame­ry­kań­skie­go pre­zy­den­ta. W sto­li­cy USA sfi­na­li­zo­wa­ne zo­sta­nie rów­nież kilka cie­ka­wych pro­jek­tów kul­tu­ral­nych. Lo­ne­ly Pla­net pod­kre­śla rów­nież wie­lo­kul­tu­ro­wość mia­sta i otwar­tość na mniej­szo­ści sek­su­al­ne.
waszyngton_top2015-wakacyjnyklimatpl-
 1. Wa­szyng­ton
 2. El Chal­ten (Ar­gen­ty­na)
 3. Me­dio­lan
 4. Ze­rmatt
 5. Val­let­ta
 6. Płow­diw
 7. Sa­lis­bu­ry
 8. Wie­deń
 9. Chen­nai
 10. To­ron­to
TOP 10 najtańszych miejsc

Na szczy­cie 10 miejsc, któ­re ofe­ru­ją naj­lep­szy sto­su­nek ja­ko­ści do cen i nie ob­cią­żą port­fe­la nad­mier­nie, zna­la­zła się Tu­ne­zja. To wciąż po­kło­sie arab­skiej re­wo­lu­cji i prze­mian za­cho­dzą­cych w pół­noc­nej Afry­ce. Tu­ne­zja jest bez­piecz­na, po­sia­da pełen wa­chlarz atrak­cji od uli­czek i tar­gów Tu­ni­su i Susy (na zdję­ciu) przez słone je­zio­ra po sce­ne­rię z Gwiezd­nych Wojen.

tunezja_top2015-wakacyjnyklimatpl-

 1. Tu­ne­zja
 2. RPA
 3. Szan­ghaj
 4. Samoa
 5. Bali
 6. Uru­gwaj
 7. Por­tu­ga­lia
 8. Taj­wan
 9. Ru­mu­nia
 10. Bur­ki­na Faso
TOP 10 miejsc na rodzinne wakacje

Lo­ne­ly Pla­net wy­bra­ło miej­sca, które sce­men­tu­ją ro­dzin­ne więzi i spra­wią, że dzie­ci będą dzię­ko­wać swoim ro­dzi­com za ży­cio­we do­świad­cze­nia. Za numer jeden uzna­no sa­mo­dziel­ne sa­fa­ri w Parku Na­ro­do­wym Eto­sha w Na­mi­bii, gdzie spo­tkać można dziko ży­ją­ce ży­ra­fy, sło­nie, lwy, hieny, no­so­roż­ce czy lam­par­ty.

nambia_top2015-wakacyjnyklimatpl-

 1. sa­mo­dziel­ne sa­fa­ri w Na­mi­bii
 2. po­szu­ki­wa­nie skar­bów w Bri­tish Mu­seum w Lon­dy­nie, An­glia
 3. że­glo­wa­nie po Whit­sun­days, Au­stra­lia
 4. pre­hi­sto­rycz­ne ma­lo­wi­dła na­skal­ne w Do­rdo­gne, Fran­cja
 5. jazda konna w Wy­oming, USA
 6. sank­tu­arium słoni w Su­kho­taj, Taj­lan­dia
 7. spo­tka­nie z Harry’m Pot­te­rem w Uni­ver­sal Stu­dios w Or­lan­do, USA
 8. nur­ko­wa­nie z płaszcz­ka­mi, Kaj­ma­ny
 9. zjazd ty­rol­ką w do­li­nie Sac­sa­ra, Peru
 10. narty bie­go­we w Nor­we­gii
TOP 10 miejsc które można zwiedzić za darmo

Po­dró­że nie za­wsze muszą być kosz­tow­ne. Na szczy­cie listy miejsc i rze­czy, które można zo­ba­czyć za darmo umiesz­cza muzea Ken­sing­ton w Lon­dy­nie, na które skła­da­ją się Mu­zeum Hi­sto­rii Na­tu­ral­nej, Mu­zeum Nauki i Mu­zeum Wik­to­rii i Al­ber­ta.

londyn_top2015-wakacyjnyklimatpl-

 1. muzea Ken­sing­ton w Lon­dy­nie
 2. oglą­da­nie gwiazd w Ne­va­dzie, USA
 3. lunch w Zło­tej Świą­ty­ni w Am­rit­sa­rze, Indie
 4. kon­cer­ty na Rock al Pa­rque w Bo­go­cie, Ko­lum­bia
 5. trek­king na Górę Sto­ło­wą w Kapsz­ta­dzie, RPA
 6. pla­żo­wa­nie w Rio de Ja­ne­iro, Bra­zy­lia
 7. po­dzi­wia­nie zorzy po­lar­nej w La­po­nii, Fin­lan­dia
 8. rejs pro­mem Sta­ten Is­land, Nowy Jork, USA
 9. sur­fing w Syd­ney, Au­stra­lia
 10. Sym­fo­nia Świa­teł w Hong­kon­gu
TOP 10 najlepszych miejsc na oświadczyny
Lo­ne­ly Pla­net za naj­lep­sze miej­sce na oświad­czy­ny uważa Bagan w Bir­mie. Rów­ni­na usia­na 2000 świą­tyń i pagód wy­glą­da wspa­nia­le zwłasz­cza przy ro­man­tycz­nym wscho­dzie słoń­ca…
birma_top2015-wakacyjnyklimatpl-
 1. Bagan, Birma
 2. Trol­l­tun­ga, Nor­we­gia
 3. Nowy Jork, USA
 4. re­zer­wat Na­mi­bRand, Na­mi­bia
 5. wy­brze­że Amal­fi, Wło­chy
 6. Udaj­pur, Indie
 7. Ar­ches Na­tio­nal Park, USA
 8. Paryż, Fran­cja
 9. Wyspy Ksią­żę­ca w ar­chi­pe­la­gu Wyspy Świę­te­go To­ma­sza i Ksią­żę­cej
 10. An­tark­ty­ka
TOP 10 miejsc obchodzących wyjątkowe rocznice
W roku 2015 – tak jak w każ­dym innym – świat ob­cho­dzić bę­dzie kilka cie­ka­wych rocz­nic. Nie­któ­re, po­zor­nie błahe, ale jed­nak w pe­wien spo­sób wpły­wa­ją­ce na życie nas wszyst­kich, inne o glo­bal­nym zna­cze­niu, zmie­nia­ją­ce losy świa­ta. Do­brym po­my­słem może być od­wie­dze­nie miejsc, w któ­rych two­rzy­ła się za­rów­no wiel­ka, jak i ta mniej­sza hi­sto­ria.
magna-carta_top2015-wakacyjnyklimatpl-
 1. 800-le­cie pod­pi­sa­nia Wiel­kiej Karty Swo­bód (Magna Carta), An­glia
 2. 200-le­cie bitwy pod Wa­ter­loo, Bel­gia
 3. 250-le­cie po­wsta­nia pierw­szej re­stau­ra­cji, Fran­cja
 4. 5-le­cie naj­wyż­sze­go bu­dyn­ku świa­ta – Burj Kha­li­fa, Dubaj
 5. 70-le­cie pierw­sze­go uży­cia bomby ato­mo­wej, Ja­po­nia
 6. 25-le­cie zwol­nie­nia Nel­so­na Man­de­li z wię­zie­nia, RPA
 7. 150-le­cie za­koń­cze­nia wojny se­ce­syj­nej, USA
 8. 60-le­cie po­wsta­nia po­wie­ści “Wład­ca Pier­ście­ni” J.R.R. Tol­kie­na, N. Ze­lan­dia (ple­ne­ry fil­mo­we)
 9. 175-le­cie uru­cho­mie­nia re­gu­lar­ne­go po­łą­cze­nia mor­skie­go Wlk. Bry­ta­nii z Ame­ry­ka Płn. przez Cu­nard Line
 10. 80-le­cie za­mia­ny świą­ty­ni Hagia So­phia na mu­zeum, Stam­buł, Tur­cja
TOP 10 miejsc z najlepszymi efektami świetlnymi
 Rok 2015 zo­stał ogło­szo­ny przez ONZ Ro­kiem Świa­tła. Naj­bar­dziej osza­ła­mia­ją­ca jest zda­niem Lo­ne­ly Pla­net zorza po­lar­na nad pół­noc­ną Szwe­cją, gdzie “za­nie­czysz­cze­nie nieba” in­ny­mi źró­dła­mi świa­tła jest w za­sa­dzie ze­ro­we. Lo­ne­ly Pla­net na­zy­wa tę ka­te­go­rię “most il­lu­mi­na­ting expe­rien­ce”, co sta­no­wi grę słow­ną, gdyż “il­lu­mi­na­ting” może ozna­cza za­rów­no do­świad­cze­nia “świetl­ne”, jak i “kształ­cą­ce.
Zorza-polarna_top2015-wakacyjnyklimatpl-
 1. Zorza po­lar­na w Abi­sko, Szwe­cja
 2. Świa­tła Marfa w Tek­sa­sie, USA
 3. La­tar­nie, Chiny
 4. Noc po­lar­na, Sval­bard, Nor­we­gia
 5. Gwiaz­dy nad Na­mi­bRand Na­tu­re Re­se­rve, Na­mi­bia
 6. Świe­cą­ce ka­ła­mar­ni­ce, za­to­ka Toy­ama, Ja­po­nia
 7. Mu­zeum Flu­ore­scen­cji w Am­ster­da­mie, Ho­lan­dia
 8. Neony w Las Vegas, USA
 9. Ja­ski­nie świe­cą­cych ro­bacz­ków w Wa­ito­mo, Nowa Ze­lan­dia
 10. Fe­sti­wal Świa­tła w Ber­li­nie, Niem­cy
Pozostałe TOP miejsca znajdziecie na stronie Lonely Planet’s.