Ciekawostki Gdzie jechać na wakacje w 2015 roku?

Gdzie jechać na wakacje w 2015 roku?

-

Końcówka 2014 roku, to wcale nie jest za wczesna pora na szukanie pomysłów na przyszłoroczny urlop. Z pomocą nam przyjdzie lista “Best in Travel 2015” czyli miejsc, które najbardziej warto odwiedzić w przyszłym roku, sporządzona przez Lonely Planet’s.

Top 10 państw na 2015
Najciekawszym krajem do odwiedzin w 2015 roku jest Singapur ze względu na Złoty Jubileusz. Singapur uzyskał niepodległość 1965 r., a więc w 2015 r. przypadnie 50-lecie tego wydarzenia. Zostanie ono uświetnione szeregiem imprez, a samo stanie się pretekstem do odwiedzin w kraju, który w ciągu tych 50 lat przeżył niezwykły boom ekonomiczny i turystyczny. To również okazja do obejrzenia historycznego dziedzictwa Singapuru zagubionego pośród zaskakującej, nowoczesnej architektury, m.in. Marina Bay Sands.
Singapore_top2015-wakacyjnyklimatpl-
 1. Singapur
 2. Namibia
 3. Litwa
 4. Nikaragua
 5. Irlandia
 6. Kongo (Republika Konga)
 7. Serbia
 8. Filipiny
 9. St. Lucia
 10. Maroko
TOP 10 re­gio­nów na 2015
Pół­wy­sep Gal­li­po­li w za­chod­niej Tur­cji leży u wej­ścia do cie­śni­ny Dar­da­ne­le pro­wa­dzą­cej z Morza Egej­skie­go na Morze Mar­ma­ra. W hi­sto­rii za­sły­nął jako miej­sce jed­nej z naj­więk­szych bitew I wojny świa­to­wej, w któ­rej – po ponad pół roku – pań­stwa en­ten­ty prze­gra­ły z woj­ska­mi Im­pe­rium Osmań­skie­go. To miej­sce szcze­gól­ne zwłasz­cza dla Au­stra­lij­czy­ków i No­wo­ze­land­czy­ków, któ­rych ty­sią­ce żoł­nie­rzy po­le­gły w Tur­cji. Gal­li­po­li spo­dzie­wa się wielu gości wła­śnie z An­ty­po­dów, któ­rzy w marcu i kwiet­niu 2015 r. przy­ja­dą uho­no­ro­wać pa­mięć po­le­głych pod­czas walk. Na zdję­ciu znaj­du­je się za­to­ka ANZAC (Au­stra­lian and New Ze­aland Army Corps) – miej­sce lą­do­wa­nia wojsk sprzy­mie­rzo­nych.
Gallipoli-top2015-wakacyjnyklimatpl-
 1. Gal­li­po­li, Tur­cja
 2. 2. PN Rocky Mo­un­ta­in, USA
 3. To­le­do, Hisz­pa­nia
 4. Ta­sma­nia, Au­stra­lia
 5. Ark­ty­ka, Nor­we­gia
 6. Khum­bu, Nepal
 7. Ka­nion Cop­per, Mek­syk
 8. Flo­res, In­do­ne­zja
 9. Pu­sty­nia Ata­ka­ma, Chile
 10. Makau, Chiny
TOP 10 miast na 2015
Numer jeden wśród mia­st może wy­da­wać się mało in­te­re­su­ją­cy, ale w 2015 r. Wa­szyng­ton bę­dzie ob­cho­dził 150. rocz­ni­cę za­bój­stwa Abra­ha­ma Lin­col­na. Wy­sta­wio­ne dla zwie­dza­ją­cych zo­sta­ną m.​in. pi­sto­let, z któ­re­go padł śmier­tel­ny strzał i słyn­ny ka­pe­lusz ame­ry­kań­skie­go pre­zy­den­ta. W sto­li­cy USA sfi­na­li­zo­wa­ne zo­sta­nie rów­nież kilka cie­ka­wych pro­jek­tów kul­tu­ral­nych. Lo­ne­ly Pla­net pod­kre­śla rów­nież wie­lo­kul­tu­ro­wość mia­sta i otwar­tość na mniej­szo­ści sek­su­al­ne.
waszyngton_top2015-wakacyjnyklimatpl-
 1. Wa­szyng­ton
 2. El Chal­ten (Ar­gen­ty­na)
 3. Me­dio­lan
 4. Ze­rmatt
 5. Val­let­ta
 6. Płow­diw
 7. Sa­lis­bu­ry
 8. Wie­deń
 9. Chen­nai
 10. To­ron­to
TOP 10 najtańszych miejsc

Na szczy­cie 10 miejsc, któ­re ofe­ru­ją naj­lep­szy sto­su­nek ja­ko­ści do cen i nie ob­cią­żą port­fe­la nad­mier­nie, zna­la­zła się Tu­ne­zja. To wciąż po­kło­sie arab­skiej re­wo­lu­cji i prze­mian za­cho­dzą­cych w pół­noc­nej Afry­ce. Tu­ne­zja jest bez­piecz­na, po­sia­da pełen wa­chlarz atrak­cji od uli­czek i tar­gów Tu­ni­su i Susy (na zdję­ciu) przez słone je­zio­ra po sce­ne­rię z Gwiezd­nych Wojen.

tunezja_top2015-wakacyjnyklimatpl-

 1. Tu­ne­zja
 2. RPA
 3. Szan­ghaj
 4. Samoa
 5. Bali
 6. Uru­gwaj
 7. Por­tu­ga­lia
 8. Taj­wan
 9. Ru­mu­nia
 10. Bur­ki­na Faso
TOP 10 miejsc na rodzinne wakacje

Lo­ne­ly Pla­net wy­bra­ło miej­sca, które sce­men­tu­ją ro­dzin­ne więzi i spra­wią, że dzie­ci będą dzię­ko­wać swoim ro­dzi­com za ży­cio­we do­świad­cze­nia. Za numer jeden uzna­no sa­mo­dziel­ne sa­fa­ri w Parku Na­ro­do­wym Eto­sha w Na­mi­bii, gdzie spo­tkać można dziko ży­ją­ce ży­ra­fy, sło­nie, lwy, hieny, no­so­roż­ce czy lam­par­ty.

nambia_top2015-wakacyjnyklimatpl-

 1. sa­mo­dziel­ne sa­fa­ri w Na­mi­bii
 2. po­szu­ki­wa­nie skar­bów w Bri­tish Mu­seum w Lon­dy­nie, An­glia
 3. że­glo­wa­nie po Whit­sun­days, Au­stra­lia
 4. pre­hi­sto­rycz­ne ma­lo­wi­dła na­skal­ne w Do­rdo­gne, Fran­cja
 5. jazda konna w Wy­oming, USA
 6. sank­tu­arium słoni w Su­kho­taj, Taj­lan­dia
 7. spo­tka­nie z Harry’m Pot­te­rem w Uni­ver­sal Stu­dios w Or­lan­do, USA
 8. nur­ko­wa­nie z płaszcz­ka­mi, Kaj­ma­ny
 9. zjazd ty­rol­ką w do­li­nie Sac­sa­ra, Peru
 10. narty bie­go­we w Nor­we­gii
TOP 10 miejsc które można zwiedzić za darmo

Po­dró­że nie za­wsze muszą być kosz­tow­ne. Na szczy­cie listy miejsc i rze­czy, które można zo­ba­czyć za darmo umiesz­cza muzea Ken­sing­ton w Lon­dy­nie, na które skła­da­ją się Mu­zeum Hi­sto­rii Na­tu­ral­nej, Mu­zeum Nauki i Mu­zeum Wik­to­rii i Al­ber­ta.

londyn_top2015-wakacyjnyklimatpl-

 1. muzea Ken­sing­ton w Lon­dy­nie
 2. oglą­da­nie gwiazd w Ne­va­dzie, USA
 3. lunch w Zło­tej Świą­ty­ni w Am­rit­sa­rze, Indie
 4. kon­cer­ty na Rock al Pa­rque w Bo­go­cie, Ko­lum­bia
 5. trek­king na Górę Sto­ło­wą w Kapsz­ta­dzie, RPA
 6. pla­żo­wa­nie w Rio de Ja­ne­iro, Bra­zy­lia
 7. po­dzi­wia­nie zorzy po­lar­nej w La­po­nii, Fin­lan­dia
 8. rejs pro­mem Sta­ten Is­land, Nowy Jork, USA
 9. sur­fing w Syd­ney, Au­stra­lia
 10. Sym­fo­nia Świa­teł w Hong­kon­gu
TOP 10 najlepszych miejsc na oświadczyny
Lo­ne­ly Pla­net za naj­lep­sze miej­sce na oświad­czy­ny uważa Bagan w Bir­mie. Rów­ni­na usia­na 2000 świą­tyń i pagód wy­glą­da wspa­nia­le zwłasz­cza przy ro­man­tycz­nym wscho­dzie słoń­ca…
birma_top2015-wakacyjnyklimatpl-
 1. Bagan, Birma
 2. Trol­l­tun­ga, Nor­we­gia
 3. Nowy Jork, USA
 4. re­zer­wat Na­mi­bRand, Na­mi­bia
 5. wy­brze­że Amal­fi, Wło­chy
 6. Udaj­pur, Indie
 7. Ar­ches Na­tio­nal Park, USA
 8. Paryż, Fran­cja
 9. Wyspy Ksią­żę­ca w ar­chi­pe­la­gu Wyspy Świę­te­go To­ma­sza i Ksią­żę­cej
 10. An­tark­ty­ka
TOP 10 miejsc obchodzących wyjątkowe rocznice
W roku 2015 – tak jak w każ­dym innym – świat ob­cho­dzić bę­dzie kilka cie­ka­wych rocz­nic. Nie­któ­re, po­zor­nie błahe, ale jed­nak w pe­wien spo­sób wpły­wa­ją­ce na życie nas wszyst­kich, inne o glo­bal­nym zna­cze­niu, zmie­nia­ją­ce losy świa­ta. Do­brym po­my­słem może być od­wie­dze­nie miejsc, w któ­rych two­rzy­ła się za­rów­no wiel­ka, jak i ta mniej­sza hi­sto­ria.
magna-carta_top2015-wakacyjnyklimatpl-
 1. 800-le­cie pod­pi­sa­nia Wiel­kiej Karty Swo­bód (Magna Carta), An­glia
 2. 200-le­cie bitwy pod Wa­ter­loo, Bel­gia
 3. 250-le­cie po­wsta­nia pierw­szej re­stau­ra­cji, Fran­cja
 4. 5-le­cie naj­wyż­sze­go bu­dyn­ku świa­ta – Burj Kha­li­fa, Dubaj
 5. 70-le­cie pierw­sze­go uży­cia bomby ato­mo­wej, Ja­po­nia
 6. 25-le­cie zwol­nie­nia Nel­so­na Man­de­li z wię­zie­nia, RPA
 7. 150-le­cie za­koń­cze­nia wojny se­ce­syj­nej, USA
 8. 60-le­cie po­wsta­nia po­wie­ści “Wład­ca Pier­ście­ni” J.R.R. Tol­kie­na, N. Ze­lan­dia (ple­ne­ry fil­mo­we)
 9. 175-le­cie uru­cho­mie­nia re­gu­lar­ne­go po­łą­cze­nia mor­skie­go Wlk. Bry­ta­nii z Ame­ry­ka Płn. przez Cu­nard Line
 10. 80-le­cie za­mia­ny świą­ty­ni Hagia So­phia na mu­zeum, Stam­buł, Tur­cja
TOP 10 miejsc z najlepszymi efektami świetlnymi
 Rok 2015 zo­stał ogło­szo­ny przez ONZ Ro­kiem Świa­tła. Naj­bar­dziej osza­ła­mia­ją­ca jest zda­niem Lo­ne­ly Pla­net zorza po­lar­na nad pół­noc­ną Szwe­cją, gdzie “za­nie­czysz­cze­nie nieba” in­ny­mi źró­dła­mi świa­tła jest w za­sa­dzie ze­ro­we. Lo­ne­ly Pla­net na­zy­wa tę ka­te­go­rię “most il­lu­mi­na­ting expe­rien­ce”, co sta­no­wi grę słow­ną, gdyż “il­lu­mi­na­ting” może ozna­cza za­rów­no do­świad­cze­nia “świetl­ne”, jak i “kształ­cą­ce.
Zorza-polarna_top2015-wakacyjnyklimatpl-
 1. Zorza po­lar­na w Abi­sko, Szwe­cja
 2. Świa­tła Marfa w Tek­sa­sie, USA
 3. La­tar­nie, Chiny
 4. Noc po­lar­na, Sval­bard, Nor­we­gia
 5. Gwiaz­dy nad Na­mi­bRand Na­tu­re Re­se­rve, Na­mi­bia
 6. Świe­cą­ce ka­ła­mar­ni­ce, za­to­ka Toy­ama, Ja­po­nia
 7. Mu­zeum Flu­ore­scen­cji w Am­ster­da­mie, Ho­lan­dia
 8. Neony w Las Vegas, USA
 9. Ja­ski­nie świe­cą­cych ro­bacz­ków w Wa­ito­mo, Nowa Ze­lan­dia
 10. Fe­sti­wal Świa­tła w Ber­li­nie, Niem­cy
Pozostałe TOP miejsca znajdziecie na stronie Lonely Planet’s.

10 KOMENTARZE

 1. Genialny artykuł, chociaż teraz wiem czego szukac. Ostatnio pojawiły sie już oferty na wakacje 2015. Patrzyłam ze Itaka ma jakieś latozajawki to może uda mi się wyłapac safari. Świetnie było by przemęczyć zimę z myślą o takim wyjeździe.

 2. Artykuł faktycznie bardzo ciekawy, ale czy można się zgodzić z propozycjami np. 10 najtańszych miejsc? Listy są ciekawe, ale chyba nie do końca dostosowane pod polskie warunki. Mam nadzieję, że niedługo biura podróży przygotują własne top 10 (jak swego czasu Itaka).

 3. No nie wiem czy te propozycje są godne mojego portfela (tzn. żartuje :P, nie stać mnie). Zamiast do Tunezji, Singapuru, Chin czy Brazylii pewnie wybiorę się na mazury, w domku nad jeziorem. Skoro jest to rok światła, więc zamiast zorzy polarnej, będę oglądała z bliskimi gwiazdy na “polskim niebie” na zielonej trawie przed domkiem… może przy pikniku i słodkim winie 🙂 Resztę będzie trzeba po podziwiać na zdjęciach… ale czasami relaks jest lepszy niż intensywne zwiedzanie, więc dla innych polecam wybranie się w moje okolice (sprawdzona lokalizacja to domeknamazurach.com) … ale to w sumie jak to woli, przy Mrągowie też są fajne miejsca, albo Giżycku.
  Pozdro

 4. Ja w tym roku ze znajomymi stawiamy na inną formę wypoczynku niż dotychczas a mianowicie aktywny wypoczynek. W jednym biurze pojawiła się oferta “No Limits” właśnie z takimi aktywnymi wyjazdami. Wybraliśmy nurkowanie w Morzu Czerwonym. Ahoj przygodo:)

 5. Właśnie zarezerwowałam pobyt w Turcji na stronie _________.
  Promocja okazała się silniejsza od mojej rzekomo silnej woli – Turcja za 1400
  PLN, tygodniowy pobyt all inclusive. Witaj, przygodo! 🙂

 6. Turcja jest dosyć oklepana. Ja w tym roku (tak dla odmiany) zwiedzam Polskę. Kierunek – Zielona Góra 🙂 Bilety są taniutki (mi udało się je dostać za 89 złotych), a miasto jest dobrym punktem wypadowym do zwiedzania pozostałych miejsc:)

 7. co kto lubi 🙂 Polska jest oczywiście pięknym krajem, ale Turcja, do której wycieczkę właśnie kupiłam w bp ________, ze swoi m klimatem, historią, zabytkami, zupełnie inną kulturą wydaję mi się bardzo interesującym, wakacyjnym kierunkiem.

 8. Właśnie, kto co lubi. Ja w tym roku chcę trochę poleniuchować i odstresować, dlatego wybraliśmy opcję all inclusive w kraju, w którym na pewno będzie dobra pogoda. Wbrew pozorom nie wyszło tak drogo jak się spodziewaliśmy, bo skorzystaliśmy z ofert na stronie […….. ] . Ceny naprawdę konkurencyjne, bo zebrali najlepsze propozycje na rynku.

Pozostaw odpowiedź anka Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Zobacz koniecznie:

Może spodobają ci się:Podobne
Polecane dla Ciebie