Pomysły na weekend Gibraltar - brytyjska kolonia na styku Europy i Afryki

Gibraltar – brytyjska kolonia na styku Europy i Afryki

-

Gibraltar to brytyjska kolonia na południowym krańcu półwyspu iberyjskiego. Od wybrzeży Maroka dzieli go ok. 20 km, a od Hiszpanii oddziela go jedyna granica lądowa długości ok. 1200 m.

Na przestrzeni wieków, ten strategicznie ważny skrawek lądu przechodził z rąk do rąk – przeżył 14 wielkich oblężeń, był we władaniu arabskim, hiszpańskim i w końcu brytyjskim. Był ważną bazą Królewskiej Marynarki, obecnie utrzymuje się głównie z turystyki, portu, sklepów bezcłowych, bankowości, hazardu i korzystnych kredytów udzielanych przez Wielką Brytanię.


Co warto zobaczyć w Gibraltarze?

Skała Gibraltarska

Większość powierzchni tego mikropaństwa zajmuje charakterystyczna, monumentalna Skała Gibraltarska. To wapienny masyw górski długości 4,8 km, osiągający wysokość 426 m. Z jej szczytu rozciąga się niesamowity widok na Cieśninę Gibraltarską i góry Atlas. Niegdyś nazywana Dżabal Tarik (potem zniekształcone na Gibraltar) od imienia berberyjskiego wodza, który właśnie tutaj, w roku 711 rozpoczął podbój Półwyspu Iberyjskiego. Skała uważana była za jeden z dwóch Słupów Herkulesa – filarów na skraju głębokiej doliny oddzielającej Europę od Afryki oraz granicę między światem ludzi i światem potworów.

Lotnisko na Gibraltarze

Gibraltar-wakacyjnyklimatpl-05

Skałę Gi­bral­tar­ską łączy z kon­ty­nen­tem piasz­czy­sta mie­rze­ja, na któ­rej wy­bu­do­wa­no w 1939 r. lot­ni­sko. Wzdłuż jego pasa star­to­we­go prze­bie­ga 1200 m gra­ni­ca z Hisz­pa­nią, która jest za­my­ka­na pod­czas star­tów i lą­do­wań.

Wła­śnie stąd 12 lipca 1943 r. wy­star­to­wał sa­mo­lot, w ka­ta­stro­fie któ­re­go zgi­nął pre­mier rządu pol­skie­go, ge­ne­rał Wła­dy­sław Si­kor­ski.

Kolejka linowa

Gibraltar-wakacyjnyklimatpl-06

Na Skałę Gi­bral­tar­ską można wy­je­chać ko­lej­ką li­no­wą, któ­rej dolna sta­cja mie­ści sie przy Red Sands Road. Ze szczy­tu roz­cią­ga się nie­sa­mo­wi­ty widok na Cie­śni­nę Gi­bral­tar­ską i góry Atlas. W po­ło­wie drogi na szczyt ko­lej­ka robi przy­sta­nek w po­bli­żu Apes’Den (Ja­ski­ni Małp), gdzie można spo­tkać słyn­ne gi­bral­tar­skie ma­go­ty.

Magoty – wolno żyjące małpy

Gibraltar-wakacyjnyklimatpl-07

Ma­go­ty to je­dy­ne w Eu­ro­pie wolno ży­ją­ce, krót­ko­no­se małpy. Sza­cu­je się, że jest ich tutaj około 300. Spo­tkać je można także na szczy­cie Skały. Są jed­nym z sym­bo­li Gi­bral­ta­ru – le­gen­da głosi, że wraz ze znik­nię­ciem ma­go­tów, Wiel­ka Bry­ta­nia utra­ci Gi­bral­tar. Mimo to, kar­mie­nie ich jest za­ka­za­ne – grozi za to man­dat.

Great Siege Tunnels

Gibraltar-wakacyjnyklimatpl-08

Pod ko­niec XVII w. oraz w cza­sach II wojny świa­to­wej, Bry­tyj­czy­cy wy­ku­li w Skale Gi­bral­tar­skiej ok. 50 ki­lo­me­trów tu­ne­li, które czę­ścio­wo można zwie­dzić.

Plaże na Gibraltarze

Gibraltar-wakacyjnyklimatpl-09

Plaży na Gibraltarze jest aż sześć. Cztery z nich są piaszczyste. Dzięki łagodnemu klimatowi, można z nich korzystać niemal cały rok.

Main Street

Gibraltar-wakacyjnyklimatpl-10

Ulica Main Stre­et to głów­na ar­te­ria Gi­bral­ta­ru cią­gnie się prak­tycz­nie przez całe mia­sto. Wzdłuż ulicy znaj­du­je się spora ilość utrzy­ma­nych w ty­po­wym bry­tyj­skim stylu pubów i barów ofe­ru­ją­cych sma­żo­ne ryby i fryt­ki (fish & chips) oraz skle­py z al­ko­ho­la­mi, sprzę­tem elek­tro­nicz­nych i per­fu­ma­mi, któ­rych cena jest nieco niż­sza niż po dru­giej stro­nie gra­ni­cy.

Pałac Gubernatora

Gibraltar-wakacyjnyklimatpl-11

Pałac Gu­ber­na­to­ra miesz­czą­cy się przy skrzy­żo­wa­niu Main Stre­et i Co­nvent Place, nie­gdyś był fran­cisz­kań­skim klasz­to­rem z poł. XVI w. W roku 1728 klasz­tor zo­stał za­adop­to­wa­ny na re­zy­den­cję bry­tyj­skie­go gu­ber­na­to­ra.

Tower of Ho­ma­ge

Gibraltar-wakacyjnyklimatpl-12

Tower of Ho­ma­ge (Wieża Hołdu) jest naj­le­piej za­cho­wa­nym frag­men­tem arab­skie­go zamku, któ­re­go bu­dow­lę zle­cił ber­be­ryj­ski wódz Tarik, rok po roz­po­czę­ciu in­wa­zji na Pół­wy­sep Ibe­ryj­ski.

Ogród Botaniczny Alameda

Gibraltar-wakacyjnyklimatpl-13

W roku 1815 zde­cy­do­wa­no o utwo­rze­niu “miej­sca, w któ­rym miesz­kań­cy gar­ni­zo­nu mo­gli­by ode­tchnąć świe­żym po­wie­trzem i schro­nić się przed upa­łem”. Tak po­wstał Ogród Ala­me­da. Ro­śli­ny w ogro­dzie to po­łą­cze­nie ro­dzi­mych ga­tun­ków i spro­wa­dzo­nych, czę­sto z daw­nych te­ry­to­riów bry­tyj­skich ta­kich jak Au­stra­lia i RPA.

Jaskinia Saint Michael’s

Saint Mi­cha­el’s Cave to naj­więk­sza ja­ski­nia na Gi­bral­ta­rze. Nie­gdyś wie­rzo­no, że ma ona pod­ziem­ne po­łą­cze­nie z kon­ty­nen­tem afry­kań­skim. Ta­kie­go przej­ścia nigdy nie zna­le­zio­no, za­miast tego od­kry­to ślady obec­no­ści w ja­ski­ni Ne­an­der­tal­czy­ka i czło­wie­ka neo­li­tu. W cza­sie II wojny świa­to­wej znaj­do­wał się tutaj szpi­tal woj­sko­wy. Obec­nie, ze wzglę­du na świet­na aku­sty­kę, or­ga­ni­zu­je się tu re­gu­lar­nie kon­cer­ty sym­fo­nicz­ne.

Marina Ocean Villa

Gibraltar-wakacyjnyklimatpl-14

Naj­now­sza ma­ri­na na Gi­bral­ta­rze może po­mie­ścić 330 jach­tów do 100 m dłu­go­ści. Ota­cza­ją ją luk­su­so­we re­zy­den­cje, a wie­czo­ra­mi, w re­stau­ra­cjach, ka­wiar­niach i ka­sy­nie kwit­nie życie to­wa­rzy­skie.

Przylądek Europa

Gibraltar-wakacyjnyklimatpl-15

Przy­lą­dek Eu­ro­pa jest naj­da­lej wy­su­nię­tą na po­łu­dnie czę­ścią Gi­bral­ta­ru. Znaj­du­je się tu 49-me­tro­wa la­tar­nia mor­ska z roku 1841, któ­rej świa­tło jest wi­docz­ne z od­le­gło­ści 27 km.

Zobacz koniecznie:

Może spodobają ci się:Podobne
Polecane dla Ciebie