EUROPA Najsłynniejsze zamki w Polsce

Najsłynniejsze zamki w Polsce

-

Wszystkie zamki są olbrzymimi atrakcjami turystycznymi. Tych znajdujących się w Polsce są setki. Potężne i niewielkie, średniowieczne i znacznie nowsze, zrujnowane i odbudowane, państwowe oraz znajdujące się w rękach prywatnych, udostępnione do zwiedzania, a także takie zamknięte na cztery spusty. Poniżej przedstawimy Wam najciekawsze z nich.

Zamek w Lipowcu

zamek-lipowiec-wakacyjnyklimatpl

Dawny zamek biskupów krakowskich, zachowany w formie zakonserwowanej ruiny, zlokalizowany na wapiennym wzgórzu (362 m n.p.m.) o tej samej nazwie, będącym częścią tzw. Grzbietu Tenczyńskiego, na terenie rezerwatu przyrody “Lipowiec”, w sąsiedztwie wsi Wygiełzów i Babice. Jedna z atrakcji turystycznych powiatu chrzanowskiego (województwo małopolskie).

Zamek Ogrodzieniec

Ruiny średniowiecznego zamku leżącego w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wzniesionego w XIV-XV wieku przez ród Włodków Sulimczyków, później przebudowywanego. Zamek leży na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej wznoszącej się na 515,5 m n.p.m. Ruiny leżą na „Szlaku Orlich Gniazd”; są udostępnione do zwiedzania.

Ogrodzieniec_zamek_wakacyjnyklimatpl

Ze względu na swoją nazwę, większość turystów błędnie twierdzi, iż jest on położony w miejscowości Ogrodzieniec. Naprawdę znajduje się we wsi Podzamcze, około 2 km na wschód od Ogrodzieńca. www.zamek-ogrodzieniec.pl

Zamek w Ząbkowicach Śląskich

Re­ne­san­so­wa bu­dow­la wznie­sio­na w la­tach 1522–1532 na miej­scu go­tyc­kie­go zamku obron­ne­go. Po oblężeniach, szturmach i zniszczeniach w następnych wiekach został ostatecznie opuszczony w 1728, a stan jego jeszcze pogorszył pożar z 1784. W okresie międzywojennym na zamku działało muzeum regionalne i schronisko turystyczne. Obecnie jest utrzymywany i konserwowany jako tzw. trwała ruina.

W grudniu 2013 r. zakończył się II etap prac remontowych, obejmujących zabezpieczenie korony murów skrzydła wschodniego i południowego oraz zabezpieczenie południowo-wschodniej bastei.

Zamek w Grodnie

zamek-grodno-polska-wakacyjnyklimat-pl

Zamek położony jest południowej części Gór Wałbrzyskich na szczycie góry Choina (450 m n.p.m.) wznoszącej się nad lewym brzegiem Bystrzycy. Dolina tej rzeki, zwana kiedyś Śląską Doliną, stanowi naturalną granicę między Górami Sowimi i położonymi na zachód od nich Górami Wałbrzyskimi. Czytaj dalej… 

www.grodnozamek.pl

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim

Zamek w Ka­mień­cu Ząb­ko­wic­kim wraz ze 120-hek­ta­ro­wym par­kiem po­wstał w XIX wieku. Jest on nie­wąt­pli­wie ar­chi­tek­to­nicz­ną perłą na skalę eu­ro­pej­ską. To ol­brzy­mi obiekt o po­wierzch­ni ponad 90 ty­się­cy me­trów kwa­dra­to­wych. gó­ru­ją­cy nad oko­li­cą. Zamek i park są dzie­łem Ma­rian­ny Orań­skiej, kró­lew­ny ni­der­landz­kiej. Za­rów­no hi­sto­ria jej życia, jak i po­wsta­nia pa­ła­cu w Ka­mień­cu na­le­żą do naj­barw­niej­szych w XIX-wiecz­nej Eu­ro­pie.

Pałac otoczony jest murem, w którego narożnikach znajdują się cztery pary okrągłych baszt. Od strony północno-zachodniej umieszczono w ciągu murów wozownie, a od strony południowo-wschodniej – stajnie.

Podczas II wojny światowej Niemcy urządzili tutaj magazyn przejściowy dla zwożonych z całego Śląska dzieł sztuki. Np. zbiory i archiwalia z Wrocławia rozlokowano w pałacu, w ujeżdżalni, oraz w pobliskim kościele i zabudowaniach parafialnych. Po 1945 wyposażenie pałacu zostało wywiezione bądź zdewastowane, w lutym 1946 cały kompleks spłonął, prawdopodobnie podpalony przez żołnierzy radzieckich. Część marmurów z pałacu użyto przy budowie Sali Kongresowej w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.

W 1984 pałac został wydzierżawiony prywatnemu przedsiębiorcy, Włodzimierzowi Sobiechowi. Obiekt był rekonstruowany od końca lat 80. aż do śmierci p. Sobiecha w sierpniu 2010[5]. W sierpniu 2012 roku po zakończeniu postępowania po zmarłym dzierżawcy pałac i przyległe grunty stały się ponownie własnością gminy, która rozpoczęła remont obiektu. Od 1 maja 2013 roku pałac został ponownie udostępniony dla zwiedzających. Strona www gminy: www.kamzab.pl

Zamek Krzyżacki w Toruniu

Naj­wcze­śniej­szy zamek krzy­żac­ki na ziemi cheł­miń­skiej, zbu­do­wa­ny na pla­nie pod­ko­wy, pre­zen­tu­je wcześniej­szą formę roz­wo­ju zam­ków krzy­żac­kich, jesz­cze przed usta­le­niem się ty­po­we­go zamku zamku konwentualnego w po­sta­ci re­gu­lar­ne­go czwo­ro­bo­ku.

Torun_zamek_krzyzacki_wakacyjnyklimat-pl

Dzi­siaj zamek, za­kon­ser­wo­wa­ny jako trwa­ła ruina, służy celom tu­ry­stycz­nym i dy­dak­tycz­nym. Poza wy­ciecz­ka­mi or­ga­ni­zo­wa­ne są tutaj także fe­sti­wa­le ulicz­ne.

W okre­sie no­wo­żyt­nym teren zam­ko­wy był wy­ko­rzy­sty­wa­ny jako ba­stion oraz wy­sy­pi­sko śmie­ci. Do­pie­ro w 1966 roku ruiny zamku upo­rząd­ko­wa­no, od­sła­nia­jąc za­cho­wa­ne do wy­so­ko­ści ok. 1,5 m mury par­te­ru. Od­na­le­zio­ne wtedy de­ta­le ar­chi­tek­to­nicz­ne (ma­swer­ki, zwor­ni­ki) zna­la­zły się w pod­zie­miach zamku oraz w zbio­rach Mu­zeum Okrę­go­we­go w To­ru­niu.

Z bu­dyn­ków zamku głów­ne­go do dzi­siaj za­cho­wa­ła się wieża ustę­po­wa (gda­ni­sko) wraz z pro­wa­dzą­cym do niej gan­kiem, fosa, dolne par­tie murów par­te­ru i ośmio­bocz­nej wieży i piw­ni­ce. Na te­re­nie przed­zam­cza za­cho­wa­ły się bu­dyn­ki zwią­za­ne z zam­kiem – dawny szpi­tal (czę­ścio­wo zbu­rzo­ny w końcu XIX w.) i młyn górny, a także znacz­ne od­cin­ki murów przed­zam­cza z kil­ko­ma bra­ma­mi (w tym m.in. Młyń­ską i Men­ni­czą).

Strona www: www.ckzamek.torun.pl

Zamek w Malborku

Zamek w Malborku wznoszony był w kilku etapach od 3 ćw. XIII w. do poł. XV w. przez zakon krzyżacki. W latach 1309–1457 był siedzibą wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i władz Prus Zakonnych, a w latach 1457–1772 rezydencją królów Polski. W 1949 został wpisany do rejestru zabytków, w roku 1994 uznany za pomnik historii. W 1997 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w 1961 stał się siedzibą Muzeum Zamkowego w Malborku.

Panorama_of_Malbork_Castle,_wakacyjnyklimat-pl

Zespół zamkowy w Malborku obejmuje:

  • Zamek Wysoki, czworoboczny, z dziedzińcem otoczonym krużgankiem, kościołem Najświętszej Maryi Panny z kaplicą grobową św. Anny, gdaniskiem, wieżami Kleszą i Wróblą
  • Zamek Średni, wzniesiony w miejscu byłego przedzamcza, trójboczny, z rozległym dziedzińcem otwartym ku Zamkowi Wysokiemu (oddzielonym od niego murem i fosą), z kaplicą św. Bartłomieja, Wielką Komturią, Infirmerią, Wielkim Refektarzem, Pałacem Wielkich Mistrzów, Refektarzem Letnim, Refektarzem Zimowym, wieżą Kurzą Nogą
  • Zamek Niski (Przedzamcze), z Karwanem, kaplicą św. Wawrzyńca oraz szeregiem zabudowań gospodarczych.

Zamek w Malborku jest jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno-rezydencyjnej w Europie.

Czytaj dalej…

Strona www: www.zamek.malbork.pl

Zamek Książ

Zespół rezydencjalny znajdujący się w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 w dzielnicy Książ, na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Jego niewielka część, w tym znajdujący się w części centralnej zamek piastowski, jest udostępniona zwiedzającym.

Ksiaz_-_zamek_wakacyjnyklimat-pl

Został wybudowany w latach 1288–1292 przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego, na miejscu dawnego grodu.

Wnętrza dzisiejszego zamku różnią się zdecydowanie od bogatych wnętrz z czasów dawnych właścicieli – Hochbergów. Dziś komnat Książa nie zdobią już cenne gobeliny, nie ma bogatych zbiorów porcelany chińskiej, ani portretów rodziny książęcej w złoconych ramach. Zniknęły wytworne, niezwykle wartościowe meble, dzieła sztuki o wysokiej wartości artystycznej., gromadzone od setek lat zbiory muzealne. Komnaty, halle, gabinety i salony zdobione niegdyś malarstwem mistrzów, dziś sprawiają wrażenie surowych.

Strona www: www.ksiaz.walbrzych.pl

Zamek Gniew

Zamek w Gnie­wie to naj­po­tęż­niej­sza twier­dza Za­ko­nu Krzy­żac­kie­go na lewym brze­gu Wisły. Zbu­do­wa­na na prze­ło­mie XIII i XIV wieku była domem kom­tu­rów krzy­żac­kich, a w cza­sach pol­skich sie­dzi­bą sta­ro­stów. W wieku XIX, wie­lo­krot­nie prze­bu­do­wy­wa­ny (spi­chlerz, wię­zie­nie), osta­tecz­nie spło­nął w Wiel­kim Po­ża­rze w 1921 roku.
zamek-w-Gniewie-wakacyjnyklimat-pl
W la­tach 1968-1974 Za­kła­dy Me­cha­ni­zmów Okrę­to­wych “FAMA” w Gnie­wie roz­po­czę­ły I etap od­bu­do­wy zamku za­koń­czo­ny uło­że­niem stro­pów nad ostat­nią kon­dy­gna­cją, wy­ko­na­niem kon­struk­cji dachu i jego pokry­cia da­chów­ką ce­ra­micz­ną. W roku 1992 Urząd Mia­sta i Gminy w Gnie­wie w ra­mach robót pu­blicz­nych roz­po­czął II etap od­bu­do­wy zamku po­le­ga­ją­cy na wy­ko­na­niu stro­pów w skrzy­dłach za­chod­nim i wschod­nim, ad­ap­ta­cji wnętrz wraz z re­kon­struk­cją ka­pli­cy oraz za­go­spo­da­ro­wa­niem tu­ry­stycz­nym Wzgó­rza Zam­ko­we­go.

Strona www: www.zamek-gniew.pl

Zamek w Kwidzynie

Zamek zaczęto budować ok. 1233, ukończono w drugiej połowie XIV w. Skrzydła południowe i wschodnie zostały rozebrane w końcu XVIII w., od tego czasu wnętrza kilkakrotnie przebudowywano na potrzeby urzędów, a w latach 1855-1875 budowlę poddano rekonstrukcji. Obecnie mieści się tutaj muzeum.

Zamek-w-Kwidzynie_wakacyjnyklimat-pl

Cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem zamku jest naj­więk­sza na te­re­nie pań­stwa krzy­żac­kie­go wieża sa­ni­tar­no-obron­na gda­ni­sko – usy­tu­owa­na w od­le­gło­ści 55 me­trów od za­chod­nie­go skrzy­dła zamku na naj­niż­szych te­ra­sach do­li­ny wi­śla­nej. Gda­ni­sko jest po­łą­czo­ne z głów­nym kor­pu­sem zamku naj­dłuż­szym na świe­cie gan­kiem wspar­tym na pię­ciu wy­so­kich ar­ka­dach o wy­so­ko­ści kil­ku­na­stu me­trów. Od pół­no­cy znaj­du­je się wieża stu­dzien­na po­łą­czo­na dwie­ma ar­ka­da­mi z zam­kiem, po­tocz­nie na­zy­wa­na małym gda­ni­skiem.

Strona www: zamek.kwidzyn.pl

Zamek w Rabsztynie

Zamek rycerski obecnie w stanie ruiny, w miejscowości Rabsztyn, na Szlaku Orlich Gniazd.

Ruiny_zamku_Rabsztyn_wakacyjnyklimat-pl

U pod­nó­ża góry, na któ­rej wzno­si się śre­dnio­wiecz­ny zamek, znaj­du­ją się frag­men­ty re­ne­san­so­we­go pa­ła­cu zbu­do­wa­ne­go w XVII wieku jako zamek dolny.

U pod­nó­ża zamku gór­ne­go po­wstał zamek dolny z trój­skrzy­dło­wym pa­ła­cem o dwóch kon­dy­gna­cjach, w któ­rym było 40 pokoi. Ca­łość od­dzie­lo­na była od resz­ty wzgó­rza głę­bo­ką fosą.

W cza­sie po­to­pu wy­co­fu­ją­ce się woj­ska szwedz­kie splą­dro­wa­ły i znisz­czy­ły zamek, któ­re­go już nie odbudowano. Czę­ścio­wo był jesz­cze uży­wa­ny do po­cząt­ków XIX wieku, potem zo­stał opusz­czo­ny. W dru­giej po­ło­wie XIX w. po­szu­ki­wa­cze skar­bów wy­sa­dzi­li je­dy­ną za­cho­wa­ną część zamku – basz­tę oraz mury zamku dol­ne­go.
Na zamku od­by­wa­ją się co­rocz­ne tur­nie­je ry­cer­skie. Po trwa­ją­cej kilka lat czę­ścio­wej re­kon­struk­cji zamku, w 2009 roku od­da­no do użyt­ku wieżę straż­ni­czą i bramę głów­na.

Zamek Piastów śląskich w Brzegu

zamek-w_brzegu

Renesansowy zamek w Brzegu swymi początkami sięga czasów księcia  Henryka I Brodatego (I poł. XIII w.). W XIV i XV wieku  ta rezydencja książąt linii brzesko-legnickiej (1311-1675) była wielokrotnie rozbudowywana, by ostatecznie,  w latach 1532-1586, za sprawą włoskich architektów, ulec gruntownemu przekształceniu i przebudowie w jeden z najokazalszych  monarszych zamków renesansowych w tej części Europy.

Zamek Kamieniec

Ruiny go­tyc­kiej XIV-wiecz­nej, roz­bu­do­wa­nej w stylu re­ne­san­so­wym w XVI wieku bu­dow­li na po­gra­ni­czu Kor­czy­ny i Od­rzy­ko­nia.

Odrzykon_zamek_Kamieniec_wakacyjnyklimat-pl

Obec­nie le­piej za­cho­wa­na jest część wschod­nia i tam znaj­du­je się wej­ście na teren daw­ne­go za­mczy­ska. Wi­docz­ne są po­zo­sta­ło­ści bu­dyn­ków miesz­kal­nych i ka­pli­cy. W tej czę­ści za­byt­ku mie­ści się małe mu­zeum urzą­dzo­ne przez pa­sjo­na­ta zamku i ko­lek­cjo­ne­ra An­drze­ja Koł­de­ra. Wśród eks­po­na­tów są mi­li­ta­ria z daw­ne­go ar­se­na­łu zam­ko­we­go i pa­miąt­ki po ko­lej­nych wła­ści­cie­lach, a także XIV-wiecz­ny herb z drzwi zam­ko­wych.

Zamek Owiesno

Na początku XIV wieku w okolicy opuszczonego grodu obronnego zbudowano zamek rycerski rodu Pogorzelów (von Pogarell). Budowlę wzniesiono na planie zbliżonym do koła o średnicy 30 m. Zamek posiadał okrągły dziedziniec i kwadratową wieżę, a całość była otoczona kamiennym murem i fosą. Zamek pełnił rolę siedziby rodu aż do 1797 roku, kiedy to miejscowe dobra przeszły na własność rodziny von Seidlitz.

Owiesno_-_zamek_wakacyjnyklimat-pl

Zamek w pierwszej połowie XVII i XVIII wieku został przebudowany na barokową rezydencję. Podwyższono wówczas mury, a wieża została powiększona o ośmioboczną nadbudówkę. Przebudowy te, a także kolejna, przeprowadzona w drugiej połowie XIX wieku, istotnie zmieniły wygląd budowli, zachowując jednak jej pierwotny, obronny układ. Zamek był zamieszkiwany przez von Seidlitzów do II wojny światowej. Odebrany w 1945 r. przez polską komunistyczną administrację, podzielił powojenne losy wielu innych rezydencji dolnośląskiej szlachty.

Unikalna w swojej formie budowla, która w dobrym stanie przetrwała lata wojny, od lat pięćdziesiątych XX wieku pozbawiona została elementarnej opieki i w szybkim tempie zaczęła przeistaczać się w ruinę.

W 1964 roku zawaliła się wieża. Z dawnego zamku obejmującego cylindryczną wieżę i kamienne mury obwodowe pozostały do dziś jedynie fragmenty ścian z barokowym portalem, nad którym znajduje się medalion z męską i damską głową oraz napisem “Nec Vita Nec Mors Separabit” (Nic nie oddzieli życia od śmierci).

Zamek Królewski w Warszawie

Barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym 4. Pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne.

Pierwotnie był rezydencją książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedzibą władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu).

Warsaw_Royal_Castle_wakacyjnyklimat-pl

W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. W latach 1920–1922 siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1926–1939 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944.

W 1965 ocalałe fragmenty zamku oraz Bibliotekę Królewską, pałac Pod Blachą i Arkady Kubickiego wpisano do rejestru zabytków. Rekonstrukcją zamku przeprowadzoną w latach 1971–1984 kierował Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1979 w zamku utworzono muzeum, powołując państwową instytucję kultury Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej, od 2014 działającej pod nazwą Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. W 1980 Zamek Królewski wraz ze Starym Miastem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w 1994 wraz z historycznym zespołem miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem Królewskim został uznany za pomnik historii. www.zamek-krolewski.pl

Zamek w Bytowie

W 1390 roku Krzyżacy zaczęli budować w Bytowie murowany zamek na wzniesieniu w południowo-wschodniej części miasta. Właściwe prace budowlane przeprowadzono jednak w latach 1398-1406 pod kierunkiem Mikołaja Fellensteina. Zamek wzniesiono na planie prostokąta o wymiarach 49×70 metrów. W narożach powstały 3 okrągłe i jedna kwadratowa wieża. Przy skrzydle północno-zachodnim postawiono trzypiętrowy, podpiwniczony dom mieszkalny. W budynku tym znajdowały się najważniejsze pomieszczenia, takie jak refektarz, kaplica i mieszkanie prokuratora. Na najwyższej kondygnacji mieściły się magazyny.

Zamek_w_bytowie_wakacyjnyklimat-pl

W 1410 został opanowany przez wojska Władysława Jagiełły, lecz zwrócono go Krzyżakom po I pokoju toruńskim.

Obecnie mają tutaj swoją sie­dzi­bę By­tow­skie Cen­trum Kul­tu­ry, Mu­zeum Za­chod­nio-Ka­szub­skie, brac­twa ry­cer­skie, bi­blio­te­ki: miej­ska i pe­da­go­gicz­na oraz hotel.

Strona www: zamekbytowski.pl

Zamek Królewski na Wawelu

Rezydencja królewska o charakterze zabytkowym, mieszcząca się na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie.

Zamek był na przestrzeni wieków wielokrotnie rozbudowywany i odnawiany. Liczne pożary, grabieże i przemarsze obcych wojsk, połączone z niszczeniem rezydencji, powodowały, iż obiekt wielokrotnie odbudowywano w nowych stylach architektonicznych oraz remontowano jego szatę zewnętrzną, a także przekształcano i zmieniano wygląd i wyposażenie wnętrz.

Zamek jest dwupiętrową budowlą z trzema skrzydłami (z pomieszczeniami) oraz jednym parawanowym (od południa). Jego szata zewnętrzna, jak i wnętrza mają charakter renesansowy, barokowy, a także częściowo klasycystyczny. Posiada dziedziniec z krużgankami arkadowymi, bramę wjazdową i pięć wież mieszkalnych.

Po opuszczeniu zamku przez wojska austriackie w 1905 r. usunięto przeróbki budowli na koszary. Zniszczone fragmenty zastąpiono nowymi (np. kapitele kolumn na dziedzińcu wewnętrznym), a z odnalezionych elementów uzupełniono zniszczone obramienia okienne i drzwiowe. W skrzydle północnym ściany wyłożono kurdybanami z zamku w Moritzburgu, zakupionymi od wiedeńskiego antykwariusza Szymona Szwarca, zaś sufity pokryto nowymi plafonami, wzorując się na plafonach z zamku w Podhorcach oraz wstawiając obrazy współczesnych malarzy. W salach skrzydła wschodniego sufity ozdobiono nowymi stropami kasetonowymi (głównie II piętro), a fryzy uzupełniono lub namalowano nowe. W miejsca niezachowanych renesansowych pieców kaflowych wstawiono XVIII-wieczne piece z zamku w Wiśniowu na Wołyniu. Na dodatek jeszcze pod koniec XIX wieku, w związku z przekazaniem budynku cesarzowi Franciszkowi Józefowi I, Jan Matejko przekazał do rezydencji w 1882 r. obraz Hołd pruski. Gromadzenie eksponatów muzealnych odbywało się drogą darów, zakupów i depozytów, co trwa do dnia dzisiejszego. Zbiory uporządkowano według planów opracowanych przez dra Jerzego Szablowskiego, przy współpracy Adama Młodzianowskiego.

Strona www: www.wawel.krakow.pl

Zamek Kró­lew­ski w Nie­po­ło­mi­cach

Gotycki zamek królewski z połowy XIV wieku przebudowany w stylu renesansowym znajdujący się w centrum Niepołomic.

Niepolomice-zamek_wakacyjnyklimat-pl

Ten obszerny zamek nazywany jest “drugim Wawelem”. Został wybudowany z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego na skarpie pradoliny Wisły. Miał pełnić również funkcje obronne. Wyruszały z niego wyprawy myśliwskie do pobliskiej Puszczy Niepołomickiej. Zamek składał się z trzech wież, budynków w skrzydle południowym i wschodnim oraz murów kurtynowych wokół dziedzińca. Równolegle powstała osada Niepołomice, mająca pełnić funkcje usługowe dla zamku i dworu.

Przez wieki zamek był re­zy­den­cją kró­lów pol­skich. Obec­nie zamek otwar­ty jest dla gości i tu­ry­stów. Mie­ści się w nim także hotel i cen­trum kon­fe­ren­cyj­ne. W kom­na­tach zam­ko­wych po­wsta­je Mu­zeum Przy­rod­ni­cze wy­ko­rzy­stu­ją­ce eks­po­na­ty my­śliw­skie i ło­wiec­kie oraz zbio­ry Wło­dzi­mie­rza Pu­chal­skie­go. Cen­trum Kul­tu­ry “Zamek” or­ga­ni­zu­je re­ci­ta­le, kon­cer­ty, spek­ta­kle, po­ka­zy ry­cer­skie, wy­sta­wy. W zamku ma swoją sie­dzi­bę chór To­wa­rzy­stwa Mi­ło­śni­ków Mu­zy­ki i Śpie­wu w Nie­po­ło­mi­cach “Can­ta­ta”.

Strona www: www.muzeum.niepolomice.pl

Zamek w Golubiu-Dobrzynie

W miejscu obecnego zamku znajdował się drewniany gród strzegący przejścia przez rzekę Drwęcę. Na drodze wymiany, znalazł się on w rękach Krzyżackich. W latach 1296 – 1306 wybudowali oni mury obwodowe, natomiast piękny, renesansowy kształt nadała mu Anna Wazówna, siostra Zygmunta III.

Zamek słynie z odbywających się co roku, Międzynarodowym Turniejom Rycerskim i Sylwestrowych Balów Sław.

www.zamekgolub.pl

Zamek w Czorsz­ty­nie

Ruiny go­tyc­kie­go zamku z XIV wieku, po­ło­żo­ne na wzgó­rzu nad Du­naj­cem w gra­ni­cach Pie­niń­skie­go Parku Na­ro­do­we­go.

Czorsztyn_zamek_wakacyjnyklimat-pl

Od 1996 roku zamek jest udo­stęp­nio­ny do zwie­dza­nia. Za­cho­wa­ne są i czę­ścio­wo utrwa­lo­ne ruiny zamku śred­nie­go i gór­ne­go, re­ne­san­so­wa basz­ta Ba­ra­now­skie­go i Zie­le­niec.

Doj­ście z par­kin­gu do zamku szla­kiem zie­lo­nym (5 min.). Obec­nie zamek jest pod opie­ką Pie­niń­skie­go Parku Na­ro­do­we­go.

Zamek w Wiśniczu

Strona www: www.zamekwisnicz.pl

Na jednym ze wzgórz otaczających miasteczko Nowy Wiśnicz możny ród Kmitów wzniósł niegdyś drewniany gródek, w XIV wieku przebudowany na gotycki zamek. Za czasów ostatniego przedstawiciela rodu, Piotra Kmity, wojewody krakowskiego i marszałka wielkiego koronnego, wspaniałością niewiele ustępował on Wawelowi. Jego wyposażenie świadczyło o bogactwie i zmyśle artystycznym właściciela. Kmitowie posiadali bogatą bibliotekę, a w ich rezydencji gościło wielu pisarzy i uczonych (m.in. poeta Klemens Janicki oraz historyk Marcin Bielski), a także pary królewskie: Zygmunt Stary i Bona Sforza oraz Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna. Jak głosi legenda, na uczcie wydanej w Nowym Wiśniczu przez Piotra Kmitę otruto Barbarę, nielubianą synową Bony.

Zamek_w_Nowym_Wiśniczu

Po bezpotomnej śmierci marszałka zamek został sprzedany Lubomirskim. Z inicjatywy Sebastiana Lubomirskiego dokonano przebudowy w stylu barokowym. Dodano jedno piętro oraz piątą basztę, budowlę otoczono tarasem. Siedziba rodu miała sto sal, a wszystkie framugi drzwi, okien i kominków wyrzeźbiono w marmurze. Do wykonania drzwi posłużyły drogocenne gatunki drewna, z których także ułożono różnokolorowe posadzki, zaś większość okien wypełniły wielobarwne witraże. W pałacowej galerii wisiały obrazy Rafaela, Tycjana i Diirera. Mimo doskonałego systemu obronnego (fortyfikacje, dobrze rozwinięty system wałów, strzelnice dla dział) w XVII wieku zamek został zajęty i ograbiony przez Szwedów. Nigdy już nie odzyskał w pełni swej dawnej świetności. Do jego zniszczenia przyczyniło się również kilka pożarów. Jeden z nich strawił nawet większą część miasteczka. Wyruszając w 1621 r. na wojnę, Stanisław Lubomirski przysiągł, że jeżeli wróci jako zwycięzca, na wzgórzu leżącym nieopodal zamku wzniesie kościół ku czci Chrystusa Salwatora, a przy nim klasztor. Słowa dotrzymał. Dziś w dawnym barokowym klasztorze Karmelitów Bosych mieści się więzienie.

Zamek w Będzinie

muzeum.bedzin.pl

Zamek położony jest na wysokiej skarpie na lewym brzegu Czarnej Przemszy i stanowi przykład budownictwa obronnego z połowy XIV w. Był ważnym ogniwem systemu obronnego zachodniej granicy Polski przed najazdami od strony Śląska i Czech. Czuwał również nad bezpieczeństwem wodnych i lądowych dróg handlowych, m. in. traktu handlowego ze Śląska do Krakowa.

W 1616 r. spaliła się część miasta wraz z zamkiem, który odbudowano, dostosowując go wtedy do celów bardziej rezydencjalnych niż obronnych. Czterdzieści lat później w czasie najazdu szwedzkiego znowu zostaje splądrowany. Pod koniec XVII w. budowla popada ostatecznie w ruinę.

Obecny wygląd zamek zawdzięcza przebudowie neogotyckiej z 1834 r. przeprowadzonym przez Franciszka Marię Lanciego oraz pracom rekonstrukcyjnym przeprowadzonym w latach 1952-56 według projektu inż. Zygmunta Gawlika.

W zamku można zobaczyć ciekawą ekspozycję dawnej broni i uzbrojenia ochronnego oraz zapoznać się z dziejami Będzina i historią obiektu.

Zamek w Niedzicy

www.zamek-w-niedzicy.pl

Zamek Du­na­jec – śre­dnio­wiecz­na wa­row­nia znaj­du­ją­ca się na pra­wym brze­gu Zbior­ni­ka Czorsz­tyń­skie­go we wsi Nie­dzi­ca-Za­mek, na ob­sza­rze Pol­skie­go Spi­sza lub Za­ma­gu­rza (Pie­ni­ny Spi­skie).

Niedzica_zamek_wakacyjnyklimat-pl

Zamek zo­stał wznie­sio­ny naj­praw­do­po­dob­niej w po­cząt­kach XIV w. przez wę­gier­skie­go ko­lo­ni­za­to­ra ziem gra­nicz­nych Ry­kol­fa Be­rze­vi­cze­go ze Strą­żek, praw­do­po­dob­nie na miej­scu wcze­śniej­szej bu­dow­li obron­nej.

Dzi­siaj zamek speł­nia funk­cje mu­ze­al­no-ho­te­lo­wo-ga­stro­no­micz­ne, będąc jedną z naj­więk­szych atrak­cji hi­sto­rycz­nych po­łu­dnio­wej czę­ści wo­je­wódz­twa ma­ło­pol­skie­go. Do zamku pro­wa­dzi “aleja”. Za bramą wej­ścio­wą i sie­nią znaj­du­je się dzie­dzi­niec zamku dol­ne­go. W ob­rę­bie tej czę­ści zamku miesz­czą się po­ko­je go­ścin­ne, ka­wiar­nia, a w daw­nej sali ba­lo­wej re­stau­ra­cja.

Zamek w Pieskowej Skale

www.pieskowaskala.pl

Zamek w Pieskowej Skale to jeden z trzech zachowanych w całości zamków w Polsce. Znajduje się na Szlaku Orlich Gniazd, czyli malowniczym szlaku biegnącym przez średniowieczne zamki i wieże strażnicze zbudowane jako twierdze obronne między Częstochową a Krakowem w Małopolsce. 

zamek-w-pieskowej-skale-wakacyjnyklimat-pl

Zamek znajduje się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Otoczony pięknymi ogrodami, jest jednym z najlepszych przykładów architektury renesansowej w Polsce.

W XIV wieku, zamek był obronną fortyfikacją Kazimierza Wielkiego, dwadzieścia lat później uzyskał swoją piękną fasadę, kiedy to dodano dwupiętrową loggie, zwieńczoną “cebulową” wieżą zegarową, kaplicę i arkadowy dziedziniec. Niemniej jednak od tyłu zamek przypomina nadal średniowieczną fortecę jaką był na samym początku, dumnie stojąc na skalnym zboczu, z surowymi murami i widokiem na dolinę Prądnika.

W zamku znajdziemy trzy muzea, jedno mające związek z polską historią i dwa ze sztuką. Możemy podziwiać bogato zdobione wnętrza, w tym dzieła wypożyczone z Zamku Królewskiego na Wawelu.

Odwiedzając Zamek, możemy odwiedzić także wapienny szczyt, nazywany Maczugą Herkulesa.

Zamek dość czę­sto po­ja­wia się też w fil­mach. Po­ja­wił się m.in. w se­ria­lach “Ja­no­sik” oraz “Staw­ka więk­sza niż życie”.

Zamek w Baranowie Sandomierskim

Zamek w Baranowie Sandomierskim, nazywany też “małym Wawelem“, dawna siedziba rodu Leszczyńskich,  to światowej klasy zabytek, który od lat przyciąga zwiedzających, amatorów aktywnego wypoczynku jak i przedsiębiorców poszukujących atrakcyjnego miejsca na organizacje szkoleń, konferencji czy też spotkań biznesowych.

zamek-w-baranowie-sandomierskimZamek urzekająco wpisuje się w nadwiślański pejzaż i jest otoczony 14 ha parkiem z polem golfowym. Na terenie zamku działa muzeum, w którym można zapoznać się z historią obiektu i jego właścicieli.

Zamek został wzniesiony pod koniec XVI wieku w miejscu średniowiecznego, obronnego dworu rycerskiego. W XV wieku dwór baranowski należał do szlacheckiej rodziny Baranowskich. Na przełomie XV i XVI wieku właścicielem Baranowa został wielkopolski ród Górków. W 1569 roku Stanisław Górka sprzedał dobra baranowskie Rafałowi Leszczyńskiemu. Obecny kształt zamku stanowi imponujący przykład wytwornego stylu zamożnej rodziny Leszczyńskich. Wspaniałą architekturę, ukształtowaną na wzór królewskiego Wawelu w Krakowie, rezydencja zwana “Małym Wawelem” zawdzięcza najprawdopodobniej włoskiemu architektowi i rzeźbiarzowi Santi Gucci’emu. Ostatnim właścicielem zamku z rodu Leszczyńskich był Rafał X, którego syn – Stanisław Leszczyński, był królem Polski.

Więcej info znajdziesz na stronie www zamku.

Zamek Grodziec

Grodziec_Zamek_wakacyjnyklimat-pl

Późnogotycki zamek położony w pobliżu wsi Grodziec, w gminie Zagrodno, powiecie złotoryjskim, województwie dolnośląskim, na szczycie wzniesienia o tej samej nazwie. Został wybudowany na bazaltowym, powulkanicznym, stromym wzgórzu na wysokości 389 m n.p.m. Dnia 11 maja 1951 roku zamek został wpisany do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Strona www: grodziec.com

Zamek w Bol­ko­wie

Zamek jest położony w Bolkowie na Zamkowym Wzgórzu, którego zbocze urywa się od strony Nysy Szalonej ostrym urwiskiem (różnica wysokości wynosi 90 m), a łagodny wschodni stok zajmuje miasto. Zamek ten jest zamkiem wyżynnym. Budowla zajmuje 7600 m².

Zamek-w-bolkowie_wakacyjnyklimat-pl

Zgodnie z legendą wartownia na górze zamkowej stała już w IX w. jednak nie ma na to żadnych dowodów. W 807 r. miał zostać wzniesiony przez pogańskiego księcia Bolecka.

Prawdopodobnie pierwsza została wybudowana kamienna wieża usytuowana w najwyższym punkcie wzgórza, otoczona drewnianą zabudową, jednak nie ma na to dowodów w postaci pisanej.

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277 r. gdzie książę Bolesław II legnicki pisze o Hain castro nostro.

Obecnie na zamku mieści się Muzeum Regionalne (filia Muzeum Karkonoskiego), jest ono zarządzane przez stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Bolków powstałe w 1995 r.

Strona www: www.zamek-bolkow.info.pl

Zamek Żupny w Wieliczce

Dawna sie­dzi­ba za­rzą­du ko­palń Wie­licz­ki i Boch­ni (nie­gdyś było to jedno wiel­kie go­spo­dar­stwo).

zamek-zupny-w-wieliczce-wakacyjnyklimat-pl

Współ­cze­śnie, od­re­stau­ro­wa­ny Zamek sta­no­wi sie­dzi­bę Mu­zeum Żup Kra­kow­skich.

W ra­mach zwie­dza­nia Zamku można obej­rzeć stałą eks­po­zy­cję ar­che­olo­gicz­ną, ko­lek­cję sol­ni­czek oraz ak­tu­al­ną wy­sta­wę cza­so­wą. Po­dzi­wia­jąc bu­dow­lę, można na­tra­fić na kon­cert z cyklu Sum­mer Music Fe­sti­val czy Po­po­łu­dnie ze Straus­sem. Raz do roku or­ga­ni­zo­wa­ne jest Świę­to Soli. Wy­da­rze­nia te od­by­wa­ją się cy­klicz­nie na zam­ko­wym dzie­dziń­cu.

muzeum.wieliczka.pl

Zamek Czo­cha

Obronny zamek graniczny położony w miejscowości Sucha (Czocha), gmina Leśna, nad Zalewem Leśniańskim na Kwisie w polskiej części Łużyc Górnych. Pierwotna nazwa brzmiała prawdopodobnie Czajków.

Zamek_Czocha_wakacyjnyklimat-pl

Powstał jako warownia graniczna na pograniczu śląsko-łużyckim w latach 1241–1247 z rozkazu króla czeskiego Wacława I. W 1253 przekazany biskupowi miśnieńskiemu von Weisenow (Łużyce były wówczas częścią korony czeskiej).

Właścicielem obiektu jest Grupa Hoteli WAM Sp.z o.o. należąca do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Strona www: www.zamekczocha.com

Zamek Krzyżtopór

Dawny zamek położony w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Wznoszony w XVII wieku. Obecnie znajduje się w stanie ruiny.

Budowany w latach 1627–1644 przez Krzysztofa Ossolińskiego; nigdy nie został w pełni ukończony. Jest to obszerny zamek w stylu włoskim typu palazzo in fortezza. Budowniczym, który sporządził plany i nadzorował wznoszenie pałacu, był Wawrzyniec Senes. Od strony północnej przylegały niegdyś piękne ogrody w stylu włoskim.

Historia powstania pałacu i jego świetności pozostaje wciąż nie do końca poznana. Jest to powodem do narastania wokół niego legend. Jedną z nich jest opowieść o zastosowaniu w pałacu symboliki liczb nawiązującej do kalendarza: okien miał tyle, ile dni w roku, pokoi tyle, ile tygodni; sal wielkich tyle, ile miesięcy, a cztery narożne jego baszty odpowiadały liczbie kwartałów. Brak zachowanych planów budowy oraz sztychów sprzed przebudowy w XVIII wieku uniemożliwia dziś faktyczne odtworzenie wizerunku zamku z połowy XVII wieku.

Jego fundator cieszył się nim krótko. Krzysztof Ossoliński zmarł nagle w rok po ukończeniu budowy. Pozostawił on po sobie bardzo zadłużony majątek, który odziedziczył jego synKrzysztof Baldwin Ossoliński. Po śmierci Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego (1649) pałac odziedziczyła spokrewniona z nim rodzina Kalinowskich. Pałac został ograbiony w czasie potopu przez Szwedów (1655). Zamieszkany do roku 1770, kiedy został zniszczony przez wojska rosyjskie w czasie obrony przez zwolenników Konfederacji Barskiej.

Obecnie pałac ma status trwałej ruiny. W dawnej klasyfikacji zabytków był zaliczony do klasy zerowej. Budowla jest ruiną o znacznym stopniu zachowania, stąd interesującą do zwiedzania. W jej skład wchodzą obszerne fortyfikacje: bastiony, fosa, ślady umocnień i mostów.

Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Zamek rycerski w Dębnie

Zamek w Dębnie pochodzi z XV wieku i uznawany jest za jeden z najstarszych i najcenniejszych tego typu obiektów w Małopolsce, które przetrwały do naszych czasów.

Zamek posiada bogatą dekorację kamieniarską. Ściany ozdobiono wzorami rombowymi i zygzakowatymi, wykonanymi z cegły zendrówki. Szczególnie ozdobny jest ryzalit północny, gdzie widoczne są dekoracje ornamentalne – maswerkowe i o motywach heraldycznych. Bez trudu dostrzeżemy Orła, Pogoń herb Odrowąż i monogram Chrystusa.

Debno_zamekZamkowe wnętrza wiele zawdzięczają sekretarzowi króla Stefana Batorego, Franciszkowi Wesseliniemu, który zmodernizował swą otrzymaną w 1583 roku siedzibę w duchu renesansowym. Adaptacją – o czym wiemy z zachowanej w murze sygnatury i daty – kierował Jan de Simoni, znany z prac w Krakowie i Sączu budowniczy; prace zakończono w roku 1586. Późniejsze, niewielkie modernizacje budowli nie miały wpływu na jej ogólny wygląd; najpoważniejszych przeróbek dokonali w 1722 Tarłowie, ale i oni nie przekształcili zbytnio Dębna. Z okresem ich panowania na zamku związana jest legenda o pięknej Tarłównie, córce wojewody, która zakochała się z wzajemnością w jednym z dworzan swego ojca. Aby zmyć hańbę z rodowego nazwiska, wojewoda zgładził ukochanego swej córki, a ją kazał zamurować żywcem. Według niektórych, w bezksiężycowe noce duch Tarłówny ukazuje się na zamku; widywano go ponoć jeszcze w ubiegłym stuleciu.

Zamek, fascynujący bogactwem detalu architektonicznego już Jana Matejkę i zwracający uwagę swą późnogotycką strukturą, został w latach 70. XX w. gruntownie odrestaurowany. Założone w nim muzeum dokumentuje w swych zbiorach dawną kulturę szlachecko-rycerską, gromadzi portrety, militaria, trofea myśliwskie, przedmioty użytku codziennego, związane z życiem i obyczajami szlachty. Można w nim zobaczyć zarówno pasy kontuszowe, jak i XVII-wieczną biżuterię, czy zbiory miśnieńskiej porcelany.

Zamek w Krasiczynie

Strona www: www.krasiczyn.com.pl

Zamek w Krasiczynie to jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w Europie. Został zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina. Dwie ściany parawanowe zamku zdobione są piękną ażurową attyką. W narożach znajdują się cztery okrągłe baszty – Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka (ich nazwy symbolizują aprobowaną przez fundatorów hierarchię świata obejmującą doczesność i wieczność). Z dziedzińca zamkowego, okolonego arkadowymi podcieniami, podziwiać można niezwykle rzadko spotykane przepiękne sgraffitowe dekoracje przedstawiające sceny biblijne, medaliony z popiersiami cesarzy, wizerunki polskich królów oraz sceny myśliwskie.

zamek-w-krasiczynie

Do zabytkowego Przemyśla jest stąd tylko 10 km, a rozległa panorama Pogórza Przemyskiego zachęca do pieszych, rowerowych lub konnych wycieczek po okolicy. Także zwolennicy mniej forsownego wypoczynku będą usatysfakcjonowani panującym tu spokojem.

Pałac w Mosznej

Zabytkowa rezydencja położona we wsi Moszna, w województwie opolskim. Jest jednym z najbardziej znanych obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej. Od 1866 do 1945 roku był rezydencją śląskiego rodu Tiele-Wincklerów, potentatów przemysłowych.

Moszna_zamek_wakacyjnyklimat-pl

Znajdowało się w nim Centrum Terapii Nerwic. W związku z budową nowego budynku szpitalnego, działalność medyczna od kwietnia 2013 roku zostaje przeniesiona do sąsiadującego obiektu. Pałac jest częściowo udostępniony do zwiedzania; w kaplicy odbywają się koncerty muzyki kameralnej, a w galerii wystawy dzieł sztuki. Obiekt otacza ponad dwustuhektarowy park (m.in. trzystuletnie okazy dębów).

Zamek posiada 365 pomieszczeń i 99 wież i wieżyczek. Powierzchnia wynosi 7 tys. m², a kubatura – 65 tys. m³.

www.moszna-zamek.pl

Zamek w Chę­ci­nach

Zamek królewski z przełomu XIII i XIV wieku, górujący nad miejscowością Chęciny, w województwie świętokrzyskim pod Kielcami.

Nie ma wyraźnych danych źródłowych na temat powstania chęcińskiego zamku. Na bazie istniejących dokumentów można domniemywać, iż budowę warowni rozpoczęto pod koniec XIII wieku. Jest pewne, iż zamek istniał w1306 r., kiedy to Władysław Łokietek nadał go biskupowi krakowskiemu, Janowi Muskacie.

Pier­wot­ny zamek po­wstał na pla­nie nie­re­gu­lar­ne­go wie­lo­bo­ku wy­ko­rzy­stu­jąc wa­lo­ry obron­ne wzgó­rza wzno­szą­ce­go się na wy­so­kość 360 m n.p.m. W cza­sach funk­cjo­no­wa­nia zamku, wzgó­rze zam­ko­we oraz po­bli­ski teren były re­gu­lar­nie kar­czo­wa­ne z wy­so­ko­pien­nej ro­ślin­no­ści w tym głów­nie z drzew dla za­cho­wa­nia wy­so­kiej wi­docz­no­ści i po­pra­wy obron­no­ści.

Dzie­dzi­niec ota­cza­ły wy­so­kie na 9 me­trów mury ze strzel­ni­ca­mi i gan­kiem dla stra­ży. Wyż­sze pię­tra wież do­bu­do­wa­ne zo­sta­ły z cegły naj­praw­do­po­dob­niej w XVI w.

Strona www: www.checiny.pl

Zamek w Gołuchowie

Strona www zamku: www.mnp.art.pl

Zamek w Gołuchowie to jedna z największych atrakcji Wielkopolski i jeden z najpiękniejszych zamków w całej Polsce. Historia zamku liczy już ponad 400 lat. Został zbudowany w latach 1550-1560 dla Rafała Leszczyńskiego (starosty radziejowskiego i wojewody brzesko-kujawskiego).

Syn Rafała Leszczyńskiego, Wacław (wojewoda kaliski i kanclerz wielki koronny), zmodernizował zamek, przekształcając go w rezydencje magnacką.

Leszczyńscy w 1695 sprzedali Gołuchów Suszkom. Następnie zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli (Górowscy, Chlebowscy, Swinarscy, Suchorzewscy), popadając stopniowo w ruinę. W 1856 (niektóre źródła podają 1853)Tytus Działyński, w związku z nadchodzącym ślubem swojego syna Jana Kantego z Izabellą z Czartoryskich Działyńską (córką księcia Adama Jerzego Czartoryskiego) zakupił to, co pozostało z Gołuchowa, z przeznaczeniem na przyszłą siedzibę nowożeńców.

Zamek jest otoczony 162-hektarowym parkiem angielskim zaprojektowanym przez Adama Kubaszewskiego, zawierającym wiele okazów rzadkich i egzotycznych drzew. Również w parku znajduje się mauzoleum-kaplica grobowa, w którym spoczywa fundatorka, Elżbieta Izabella z Czartoryskich Działyńska.

Od 1951 w zamku mieści się oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu z ekspozycją zabytkowych wnętrz i dzieł sztuki, m.in. część zbioru starożytnych waz greckich pozyskanych przez Jana Działyńskiego z wykopalisk w Noli, Capui i Neapolu (tzw. wazy gołuchowskie), zaś w oficynie Muzeum Leśnictwa i restauracja.

Zamek w Szydłowie

Zamek królewski ulokowany w Szydłowie w województwie świętokrzyskim. Jest położony na skarpie wzniesienia opadającego ku dolinie rzeczki Ciekącej. Znajduje się w obrębie fortyfikacji dawnego miasta.

Szydlow_castle_wakacyjnyklimat-pl

Miał charakter obszernej siedziby królewskiej, choć użytkowanej tylko czasowo. Świadczą o tym obszerny dziedziniec i duży budynek mieszkalny.

Zachowały się ruiny dużego domu mieszkalnego, tzw. skarbczyk z XV i XVI w. i budynek bramny z pozostałościami murów oddzielających zamek od miasta. Od strony zachodniej dziedziniec zamku zamknięty jest murami obwodowymi, które stanowią fragment umocnień miejskich.

Zamek w Żmigrodzie

Ruiny gotyckiej wieży mieszkalnej i barokowego pałacu, znajdujące się w woj. dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Żmigród, nad rzeką Barycz. Położony w parku, w którym znajduje się pomnik przyrody – dąb szypułkowy o obwodzie pnia 631 cm.

zmigrod_ruiny_palac_wakacyjnyklimat-pl

Zamek w Żmigrodzie wspominano po raz pierwszy w 1296. Przypuszcza się, że była to jeszcze budowla drewniana. Następna informacja o castrum należącym do książąt oleśnickich pochodzi z 1375 r. Była to budowla na planie nieregularnym ze stojącą od północy wieżą i bramą wjazdową od południa, stojąca wśród rozlewisk rzeki Baryczy i otoczona fosą. Wśród właścicieli byli biskupi wrocławscy, książęta oleśniccy oraz rycerze.

Pałac został zniszczony w 1945 i nie został później odbudowany. Ocalała jedynie wieża, która została odrestaurowana na zewnątrz. W latach 70. XX wieku dokonano wyburzenia ogromnej części ruin pałacu. Gruz wywieziono, a pozostała część zachowanych ruin stanowi ułamek oryginalnej wielkości pałacu. W 2007 rozpoczęto odrestaurowywanie tejże zachowanej części ruin oraz wnętrza wieży, z wykorzystaniem środków unijnych. Od 2008 pozostałości zamku są zagospodarowane turystycznie.

Zamek Joannitów w Łagowie

Strona www: www.zamek-lagow.com

 

Jest jednym z piękniejszych zabytków ziemi lubuskiej. Do XIV wieku w miejscu, gdzie obecnie znajduje się gotycko-barokowa budowla, stała obronna forteca. W 1347 roku właściciel Łagowa, margrabia brandenburski Ludwik, oddał go w zastaw za długi. Wówczas posiadłość trafiła w ręce joannitów. Wzniesiony przez nich na wzgórzu usypanym na wąskim przesmyku rozdzielającym jeziora Łagowskie i Trześniowskie zamek stał się siedzibą komandora zakonu, który sprawował pieczę nad podległymi mu ziemiami. Znajdując się na terenie granicznym między Pomorzem, Brandenburgią, Wielkopolską i Śląskiem, spełniał ważną funkcję obronną, chroniąc ziemie polskie przed naporem Marchii Brandenburskiej.

Lagow-zamekZamek do dziś zachował się w dobrym stanie. Nie został zniszczony nawet przez Szwedów, którzy zajęli go w XVII wieku. Świadectwem dawnego wystrojujest ciekawa dekoracja w Sali Rycerskiej oraz kominek z herbem zwierzchnika zakonu. Ponoć od 1820 roku w zamku pojawia się duch zmarłego w XVI wieku komandora Andrzeja von Schliebena. Zjawa w otoczeniu płomyków ognia ukazuje się tylko wiosną i latem, jak dotąd – jedynie mężczyznom. Wiele mówiono też niegdyś o skarbach joannitów. Niektórzy uważają, że część bogactw została zamurowana w podziemiach zamczyska…

Zamek w Olsz­ty­nie (koło Częstochowy)

Potoczna nazwa ruin średniowiecznego zamku królewskiego, znajdującego się we wsi Olsztyn w województwie śląskim. Ruiny te są jedną z atrakcji na turystycznym Szlaku Orlich Gniazd.

Zamek-w-Olsztynie_wakacyjnyklimat-pl

Pierwsza wzmianka o zamku olsztyńskim, wtedy identyfikowanym jako zamek w Przemiłowicach, pochodzi z roku 1306 a zawarta została w aktach drugiego procesu biskupa krakowskiego Jana Muskaty, wytoczonego mu w roku 1306 przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, Jakuba Świnkę. Z tego też powodu w 2006 roku obchodzono Jubileusz 700 lecia Zamku Olsztyńskiego.

Do dziś z zamku zachowały się mury części mieszkalnej, wieże: cylindryczna i kwadratowa (Starościańska), fragmenty murów budynków gospodarczych, częściowo także piwnice oraz odkryte w czasie badań archeologicznych fundamenty kuźnicy i śladydymarek. W latach 1992–1993 oraz 1995–1998 odbywał się tu międzynarodowy pokaz pirotechniki i laserów. Po zawaleniu się fragmentu muru zamkowego konserwator zabytków zakazał tego typu imprez. Ruiny zamku udostępnione są do zwiedzania.

Strona www: www.zamekolsztyn.pl

Zamek w Mirowie

Zamek rycerski położony nieopodal wsi Mirów w województwie śląskim, na Szlaku Orlich Gniazd.

Zamek_w_Mirowie_wakacyjnyklimat-pl

Zamek Mirów został zbudowany w czasach Kazimierza Wielkiego około połowy XIV wieku, choć przypuszcza się, że już wcześniej istniały w tym miejscu drewniano-ziemne zabudowania. Początkowo warownię tworzyła kamienna strażnica podległa pod pobliski Zamek Bobolice, która wraz z nim wchodziła w skład systemu obronnego znanego dziś jako „Orle Gniazda”.

Zamek Mirów mocno ucierpiał podczas „potopu szwedzkiego” kiedy zniszczono znaczną część murów. Mimo podjętych przez właścicieli prac remontowych powoli popadał w ruinę i ostatecznie został opuszczony w roku 1787. Warownia stała się źródłem kamiennego budulca dla okolicznych mieszkańców, co przyspieszyło jej spustoszenie.

W 2006 roku rodzina Laseckich – obecnych właścicieli Zamku Mirów – rozpoczęła prace zabezpieczające mające na celu ratowanie tego zabytku. Na zlecenie przedstawicieli rodziny: senatora Jarosława W. Laseckiego i jego brata Dariusza Laseckiego rozpoczęto szereg badań, na podstawie których opracowywany jest optymalny sposób zabezpieczenia mirowskich ruin. Prace odbywają się pod nadzorem specjalistów.

Obecnie nie jest możliwe zwiedzanie wnętrza zamku, który ze względu na zagrożenie jakie stwarza dla turystów, musiał zostać ogrodzony. Docelowo Zamek Mirów zostanie udostępniony dla ruchu turystycznego, planowana jest również częściowa rekonstrukcja zawalonych ścian. W zabezpieczonych i zaadaptowanych pomieszczeniach znajdzie się centrum obsługi turystycznej oraz muzeum.

Zamek Bo­bo­li­ce

Zamek królewski zbudowany w połowie XIV w. na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, we wsi Bobolice w województwie śląskim.

Został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej ok. 1350-1352 roku. Należał do systemu obronnego zachodniej granicy państwowej Królestwa Polskiego. Zamek miał bronić od najazdów ze strony Śląska, będącego terytorium granicznym Królestwa Czech. Zamek jest częścią fortyfikacji zwanych Szlakiem Orlich Gniazd.

Zamek_Bobolice_wakacyjnyklimat-pl

Pod koniec XX wieku, rodzina Laseckich – obecnych właścicieli Zamku – podjęła wyzwanie uratowania tego zabytku przed całkowitą zagładą. Na zlecenie przedstawicieli rodziny: senatora Jarosława Laseckiego i jego brata Dariusza Laseckiego, przy pomocy polskich naukowców i ekspertów, przeprowadzono prace archeologiczne, zabezpieczające i rekonstrukcyjne, mające na celu uratowanie tego zabytku. W czerwcu 2011 relacja z rekonstrukcji pojawiła się w światowych mediach. Oficjalne otwarcie zamku po dwunastu latach prac nastąpiło 3 września 2011. Odbudowa została zrealizowana pomimo braku jakichkolwiek planów, szkiców czy rysunków zamku; jego kształt odtworzono na podstawie zachowanych ruin, posiłkując się wiedzą historyków i archeologów. W pracach wykorzystywano wyłącznie tradycyjne materiały (głównie kamień wapienny), opracowano też specjalną zaprawę murarską.

Strona www: zamekbobolice.pl

Zamek w Oj­co­wie

Położony na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w centrum Ojcowa, był zamkiem warownym wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego ruiny.

Zamek-w-Ojcowie_wakacyjnyklimat-pl

W świetle prac archeologicznych, zamek wybudowano w XIV wieku i nie ma obecnie podstaw aby stwierdzić, że w miejscu tym istniał wcześniej gród drewniano-ziemny. Budowę zamku zaczęto prawdopodobnie po 1354 roku z polecenia króla Kazimierza Wielkiego. Zamek po raz pierwszy wzmiankowano w 1370 roku, gdy wymieniono w jednym z dokumentów pierwszego burgrabię zamku o imieniu Zaklika. W 1397 roku wzmiankowano kapelana kaplicy zamkowej. Z tego okresu zachowała się wieża zamkowa oraz ostrołukowy gotycki przejazd w bramie zamkowej.

W 1802 roku zamek został opuszczony, a spadkobierca Teofil Załuski wywiózł z niego ruchomości. W okresie rozbiorów ponownie zaczął podupadać. Konstanty Wolicki, który w 1829 roku nabył go od rządu rosyjskiego, rozebrał mury, ponieważ groziły zawaleniem. Pozostała ośmioboczna wieża, brama wjazdowa i mury obwodowe.

Nie został zrealizowany projekt odnowy podjęty przez Ludwika Krasińskiego, który pod koniec XIX wieku został właścicielem Ojcowa. Krasiński jedynie odnowił wówczas bramę i obniżył w 1892 roku o ok. 6 metrów nadwątlone górne partie wieży głównej, z zamiarem ich odbudowy (niezrealizowanym).

W latach osiemdziesiątych XX wieku przeprowadzono renowację wieży, w której urządzono ekspozycję poświęconą historii zamku.

Zamek w Świnach

Pierwotnie był to gród, następnie zamek obronny, a od początków XVII w. zamek mieszkalny na Śląsku we wsi Świny koło Bolkowa, na Pogórzu Kaczawskim w Sudetach.

zamek_swiny-wakacyjnyklimat-pl

Wymieniono go raz pierwszy w kronice Kosmasa w 1108 r. pod nazwą Zvini in Polonia. Potem w dokumencie papieża Hadriana IV wzmiankowany jako gród kasztelański Zpini. Jest najstarszym prywatnym zamkiem na terenie obecnej Polski.

W 1959 r. podczas prowadzonych na terenie w pobliżu zamku prac archeologicznych ustalono, że oprócz grodu do połowy XIII w. znajdowała się tutaj osada wczesnośredniowieczna.

Od 1991 r. zamek jest ponownie własnością prywatną. 5 lipca 2008 uroczyście świętowano 900-lecie istnienia zamku i wsi Świny z udziałem ludności oraz władz gminy i miasta Bolków. Wystawiono pamiątkowy pomnik nieopodal ruin zamku. Na jesieni 2008 zamek, po 17 latach w posiadaniu rodziny zanotowanej na Dolnym Śląsku już w 1421 roku (Johann F., pisarz miejski w Głogowie) przeszedł w nowe ręce.

Zamek Świny jest jednym z najstarszych na Szlaku Zamków Piastowskich. Według legendy miałby być połączony podziemnym przejściem ze znajdującym się kilka kilometrów dalej zamkiem w Bolkowie.

SourceWikipedia

3 KOMENTARZE

  1. Świetny artykuł , my często jeździmy do Hotelu Zamku Ryn na Mazurach, jest to dla nas miejsce niezwykłe, bo można tam nocować, świetna atrakcja 🙂 Panuje tam niezwykły klimat, zamek jest obecnie w dobrym stanie i można go zwiedzać w całości 😉 Na gości czeka też dużo fajnych atrakcji – SPA i basen w podziemiach i historyczne imprezy 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Zobacz koniecznie:

Może spodobają ci się:Podobne
Polecane dla Ciebie