Wakacyjne porady Podstawowe zwroty w 5 językach, przydatne podczas podróży po...

Podstawowe zwroty w 5 językach, przydatne podczas podróży po Europie

-

[no_toc]

Podczas podróży do innych krajów, warto znać podstawowe zwroty w innym języku. Ułatwi nam to życie, a inni widząc, że się staramy, z pewnością chętniej nam pomogą. Warto wiedzieć jak się przywitać, zapytać ile coś kosztuje. Podstawowe zwroty pozwolą nam poznać nowych ludzi i poznać sekrety, które znają tylko miejscowi (np. gdzie zjeść dobry obiad).

Nasza wymowa nie musi być idealna. Ważne jest to, że się staramy – a to ma znaczenie dla miejscowych. To także dobry sposób, aby “zabrylować” w towarzystwie. Gdy znajomi zobaczą, że się dogadujemy z miejscowymi, będą w szoku.

Poniżej znajdziecie przydatne zwroty w pięciu popularnych językach w Europie – francuskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim i holenderskim.

francja_flagaFrancuski

Witam:
bonjour  (bohn-zhoor)

Poproszę:
 S’il vous plaît   (see voo play)

Dziękuje:
merci  (mehr-see)

Do widzenia:
au revoir  (oh reh-vwar)

Gdzie znajdę toaletę?
pardon, où sont les toilettes?  (oo sohn lay twah-leht)

Czy macie menu w języku angielskim?
avez –vous un menu en anglais? (ah-vay vooz uhn men-u ahn ahn-glay)

Ile to kosztuje?
combien est-il (kohn-bee-an es-eel)

Zgubiłem się, czy pomożesz mi znaleźć  ____?
Je suis perdu, pouvez vous m’aider à trouver? (zhuh swee pehr-dew puh   vooz- may-day ah tru-vay)

Chciałbym… :
Je voudrais (zhuh voo-dray)

Przepraszam, ale nie mówię po francusku:
Je suis désolé, je ne parle pas français (zhuh swee day-zoh-lay , zhuh nuh parl pah frahn-say)

Kilka zwrotów dla zabawy:

Wypiłem za dużo. Czy zamówisz mi taksówkę?
J’ai bu trop, pouvez-vous appeler un taxi (zhay boo tro-op, poo-vay voo ah-puh-lay uhn tahk-see)

Czy mogę wspiąć się na wieżę Eiffla?
Est-ce que je pouvez monter la Tour Eiffel?  (ehs-ce kuh zhuh puh mon-teh la toor ee-fel)

Kilka zasad z francuskiej etykiety:

Nigdy nie mów: Żarty podczas rozmowy nie są cenione. Większą wartość ma inteligentna rozmowa lub zabawne historie z życia.

Nieodpowiednie gesty: Za wulgarny gest uważane jest bicie otwartą dłonią w zamkniętą pięść.

Nigdy tego nie rób: Nie rozmawia się o pieniądzach albo religii. Nie mów do kogoś po imieniu, dopóki ktoś tego sam nie zaproponuje.

Francuskie zwyczaje: We francuskich restauracjach podaje się obiad w określonej kolejności. Na początku podaje się hors d’ oeuvres (tzw. appetizer), potem ryba, mięso, saładki, talerz z serami, a na końcu deser. Chleb oraz wino są zawsze na stole.

flaga-wlochWłoski

Witam:
Buongiorno (bwon-jor-no)

Dziękuje:
Grazie (gra-tyse)

Poproszę:
Per favore (per fa-vo-re)

Do widzenia:
arrivederci (a-ree-ve-der-chee)

Gdzie znajdę toaletę?
dove sono I gabinetti? (do-ve so-no ee ga-bee-ne-tee)

Czy macie menu w języku angielskim?
Avete un menu in inglese?

Ile to kosztuje?
Quantè (kwan-te)

Zgubiłem się, czy pomożesz mi?
Mi sono perso/a! Mi può aiutare, per favore? (mee so-no per-so/a! mee pwo ai-yoo-ta-re per fa-vo-re)

Chciałbym kupić ____:
Vorrei comprare__   (vo-ray kom-pra-re__)

Przepraszam, ale nie mówię po włosku:
Mi dispiace, non parlo italiano  (mee dees-pya-che, non par-lo ay-tal-lee-on-o)

Toast podczas picia:
Salute! (Za zdrowie!) (sa-loo-te)

Kilka zwrotów dla zabawy:

Czy mógłbyś opuścić trochę cenę?
Può farmi lo sconto? (pwo far-mee lo skon-to)

Gdzie byś poszedł, aby tanio zjeść?
Dove andrebbe per un pasto economico (do-ve an-dre-be per oon pas-to e-ko-no-me-ko)

Poproszę kartę win:
Vorrei la lista del vini (vo-ray la lee-sta day vee-nee)

Kilka zasad z włoskiej etykiety:

Nigdy nie mów: Nie mów do kogoś po imieniu, dopóki ktoś tego sam nie zaproponuje. Używaj tytułów oraz nazwisk.

Nieodpowiednie gesty:  Gładzenie się palcami po brodzie i wybijanie ich do przodu, uważane jest za oznakę buntu.

Nigdy nie mów o: polityce, podatkach, religii (Watykanie), mafii, II Wojnie Światowej, prywatnych sprawach (zarobkach, sprawach rodzinnych, zawodzie).

Włoskie zwyczaje: Włosi biorą codziennie udział w czymś o nazwie La Passeggiata. Jest to spacer po mieście w okolicach godziny 18. Chodzi o to, aby być widzianym przez innych i spotkać się z przyjaciółmi przed kolacją.

hiszpania_miniHiszpański

Witam:
Hola  (oh-lah)

Poproszę:
por favor (por-fa-bor)

Dziękuje:
Gracias (grah-thee-ahs)

Do widzenia:
adios (ah-dee-ohs)

Gdzie znajdę toaletę?
¿dónde están los servicios? (dohn-day ay-stahn lohs sehr-bee-thee-ohs)

Czy macie menu w języku angielskim?
¿Me gustaría la carta en inglés? (meh goo-stah-ree-ah lah kar-tah ayn een-glays)

Ile to kosztuje?
¿cuánto cuesta? (kwahn-toh kway-stah)

Zgubiłem się, czy pomożesz mi znaleźć  ____?
Estoy perdido[a] ¿ Cómo llego a _? (eh-stoy pehr-dee-doh, koh-moh yay-goh ah __?)

Czy jest tutaj telefon, z którego mogę skorzystać?
¿Hay un teléfono que puedo utilizar? (I ayn tel-lay-fone-o kay pway-do u-tee-lee-zar)

Przepraszam, ale nie mówię po hiszpańsku:
Lo siento no hablo español (loh-see-ehn-toh no ah-bloh ay-spahn-yohl)

Toast podczas picia:
Salud! (Za zdrowie!) (sa-lu-de)

Kilka zwrotów dla zabawy:

Wypiłem za dużo. Czy zamówisz mi taksówkę?
¿Yo bebí masiado, puede usted llamarme un taxi? (yo bay-be day-ma-see-a-doh, pwah-day oo-stehd ya-mar-may ayn tax-see)

Gdzie jest najbliższy szpital?
¿Dónde está el hospital más cercano? (dohn-day ay-sta ehl oh-spee-tahl serh-can-o)

Chciałbym po jednym ze wszystkiego, proszę:
Me gustaría uno de todo, por favor (may-goo-stah-ree-ah un-oh day toh-doh por-fa-bor)

Kilka zasad z hiszpańskiej etykiety:

Nigdy nie rozmawiaj o: polityce, religii, Wojnie światowej w Hiszpanii, ani o Franco.

Nieodpowiednie gesty: Robienie z palców znaku “ok” (palec wskazujący i kciuk ułożone w kształcie koła) jest uważane za nieprzyzwoite.

Nigdy nie rób: Nigdy nie zamawiaj więcej jedzenia, niż jesteś w stanie zjeść. Zostawianie jedzenia na talerzu jest uważane jako niegrzeczne.

Hiszpańskie zwyczaje: Walki byków to sport, który jest tradycją w Hiszpanii od 711 roku naszej ery.

niemcy-flagaNiemiecki

Witam:
Hallo  (a-low)

Dziękuje:
Danke  (dong-ka)

Do widzenia:
Auf Wiedersehen (all-veet-a-zen)

Gdzie znajdę toaletę?
wo ist die Toiette? (Woa is dee-toilet)

Czy macie menu w języku angielskim?
Haben Sie ein Menü auf englisch? (Have-n- see- ine- menuu-ov-eng-glish)

Ile to kosztuje?
wieviel kostet dies? (Vay-vel cos-tet dies)

Zgubiłem się, czy pomożesz mi znaleźć  ____?
Ich habe mich verfahren, können  Sie mir helfen, __ zu finden? (Eek hab misch mivare-fa-ren, see mik-ch hell-ven___________ zoo fine-done)

Czy jest tutaj telefon, z którego mogę skorzystać?
gibt es ein Telefon, das ich benutzen kann? (Gipt –es-ine-telafon, das-eeck-ben-oot-zin kaan)

Przepraszam, ale nie mówię po niemiecku:
Entshuldigung, ich spreche kein Deutsch. (Ent-shu-il-de-gung, eek sprek-a-nee doy-ch)

Toast podczas picia:
Prost! (Pro-st)

Kilka zwrotów dla zabawy:

Wypiłem za dużo. Czy zamówisz mi taksówkę?
ich habe zu viel getrunken, können Sie für mich ein Taxi bestellen?

Gdzie znajdę najlepsze bratwurst (kiełbasę)?
Wo kann ich die beste Bratwurst finden?

Ile rodzajów piwa jest podawane w Niemczech?
Wieviele Biersorten gibt es in Deutschland?

Kilka zasad z niemieckiej etykiety:

Nigdy nie mów: o Nazistach i Holokauście. Przerywanie komuś podczas rozmowy uznawane jest za wielce lekceważące.

Nieodpowiednie gesty: Wskazywanie palcem wskazującym na swoją głowę, jest uznawane za niegrzeczne.

Nigdy nie rób: Nie jedz palcami, nie kładź łokci na stole, nie późniaj się albo nie pij za dużo.

Niemieckie zwyczaje: Co roku, pod koniec września, przez 16-18 dni, Niemcy świętują Oktoberfest. Jest to największe święto na świecie, z ponad 5 milionami osób które biorą w nim udział.

flaga-holandiiHolenderski

Witam:
Hello  (a-low)

Dziękuje:
dank u  (dang-u)

Do widzenia:
tot ziens (tot-zines)

Gdzie znajdę toaletę?
Waar is het toilet (warr is het toilet)

Czy macie menu w języku angielskim?
Hebt u een menu in het Engels? (Hept-you-ine-menu-en-ha-t-on-g-lace)

Ile to kosztuje?
hoeveel kost dit? (Ho-veel kost de-it)

Zgubiłem się, czy pomożesz mi znaleźć  ____?
Ik ben verwaald, kunt U mij helpen____ te vinden?

Czy jest tutaj telefon, z którego mogę skorzystać?
is er een telefoon die ik kan grbruiken?

Przepraszam, ale nie mówię po holendersku:
Mijn excuses, ik spreek geen Nederlands

Toast podczas picia:
Proost! (Pru-st)

Kilka zwrotów dla zabawy:

Wypiłem za dużo. Czy zamówisz mi taksówkę?
Ik heb teveel,gedronken, kunt U voor mij een taxi bestellen?

Gdzie znajdę najlepsze Pannenkoeken (naleśniki)?
waar kan ik de beste pannenkoeken vinden?

Te tulipany są przepiękne!
de tulpen zijn mooi! (Die-tool-pen-zin-moo-ey)

Kilka zasad z holenderskiej etykiety:

Nigdy nie mów o: swoich zarobkach i posiadanych rzeczach, nie krytykuj rodziny królewskiej albo nie wspominaj o religii.

Nieodpowiednie gesty: Nie dotykaj palcem wskazującym środka swojego czoła. To oznacza “szalony” i jest to niegrzeczny gest.

Nigdy nie rób: Głośne, wygadane i prowokacyjne nastawienie nie jest dobrze odbierane. Spróbuj się wtopić w tłum.

Holenderskie zwyczaje: Drewniaki noszone przez mieszkańców Holandii są charakterystycznym symbolem ich kultury. Są wykorzystywane do tańca lub noszone przez rolników. Mogą wydawać się niepraktyczne, ale są tak naprawdę bardzo przydatne. Utrzymują ciepło zimą, chłód latem, stopa dzięki nim ma dobre oparcie, no i dobrze pochłaniają pot.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Zobacz koniecznie:

Może spodobają ci się:Podobne
Polecane dla Ciebie